Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Język polski jako obcy- dla osób rosyjskojęzycznych

Prowadzący: mgr Weronika Jeleńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 29.03.2021 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 12.04.2021 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 19.04.2021 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 26.04.2021 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 10.05.2021 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 17.05.2021 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 24.05.2021 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 31.05.2021 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 7.06.2021 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 14.06.2021 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 21.06.2021 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 28.06.2021 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 5.07.2021 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 12.07.2021 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 19.07.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs jest przeznaczony dla osób rosyjskojęzycznych, które chcą rozpocząć naukę języka polskiego jako obcego.

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: 
- rozumienia (słuchania i czytania),
- mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się),
- pisania
w zakresie języka polskiego jako obcego na poziomie A1.

  • Zapoznanie uczestników z podstawowym słownictwem w j. polskim, kładąc nacisk na słownictwo codziennego użytku.
  • Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.
  • Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi Polski.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- powitania, pożegnania, przedstawianie się (wiek, pochodzenie), nawiązywanie kontaktu

- opis wyglądu zewnętrznego i cech charakteru

- zawody, nasze zainteresowania i hobby

- prezentacja siebie i drugiej osoby (skąd jesteś, gdzie mieszkasz, dlaczego uczysz się polskiego)

- państwa i miasta, języki

- kolory

- zakupy w galerii handlowej (rodzaje sklepów), w kiosku, na bazarze i w supermarkecie

- posiłki i jedzenie

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- alfabet łaciński, wymowa liter i dźwięków

- czasowniki: 3 koniugacje w języku polskim

- podstawowe przymiotniki

- zaimki osobowe i wskazujące, zaimki: mój, twój

- podstawowe spójniki

- Mianownik, Biernik, Narzędnik l. poj rzeczowników i przymiotników

- liczebniki 0-1000

ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe, polskie tradycje i niektóre święta

Efekty kształcenia

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem i życiem codziennym

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A1

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A1

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej Polski

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o *wskazany podręcznik, oraz dopełniające materiały własne prowadzącej. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk kursu będzie położony na komunikację w języku polskim, praktyczne aspekty języka i przykłady z życia codziennego. Na zajęciach słuchacze będą utrwalać omawiany materiał.
Praca indywidualna, w parach, w grupach z wykorzystaniem materiałów z zajęć.
*Wskazany podręcznik: podręcznik „POLSKI krok po kroku 1”, Wydawnictwo Polish Courses.com. Podręcznik i ćwiczenia z tej serii do zakupienia przez Uczniów, lub udostępnione w wersji online przez prowadzącą.

Zakres materiału, ze względu na tempo pracy grupy może się rozszerzyć o dodatkowe zagadnienia leksykalne, lub społeczno-kulturowe. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji uczestników.

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym za pośrednictwem narzędzia Meet-Google. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji. Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów