Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Ukraina - kursy

Język polski jako obcy w szkole polskiej- kurs dla nauczycieli uczących dzieci i młodzież z Ukrainy

Prowadzący: dr Izabela Wieczorek, prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, dr Monika Válková-Maciejewska, dr Emilia Kledzik, mgr Ewa Węgrzak, mgr Patrycja Krasowska, dr Ewa Nowak-Pasterska, dr Anna Roter-Bourkane, dr Olga Bambrowicz, prof. UAM dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 13.04.2022
Zamknięcie zapisów: 26.04.2022
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 6.05.2022 17:00 - 20:15
2. sobota 7.05.2022 8:30 - 11:45
3. sobota 7.05.2022 18:00 - 19:30
4. niedziela 8.05.2022 17:00 - 20:15
5. piątek 13.05.2022 17:00 - 20:15
6. sobota 14.05.2022 8:30 - 11:45
7. niedziela 15.05.2022 9:00 - 10:30
8. piątek 20.05.2022 17:00 - 20:15
9. sobota 21.05.2022 16:00 - 17:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Szkolenie adresowane jest do osób, które mają niewielkie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, a w najbliższym czasie podejmą pracę z cudzoziemcami. Kurs ma charakter uzupełniający i nie zastępuje studiów podyplomowych. Więcej informacji na temat rekrutacji na Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na stronie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM: https://wfpik.amu.edu.pl/studia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/nauczanie-jezyka-polskiego-jako-obcego.

Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli do pracy w szkole polskiej z cudzoziemcami (dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracji/uchodźcami z Ukrainy).

Tematyka kursu

Wybrane zagadnienia dydaktyki języka polskiego, w tym nauczania dzieci, z uwzględnieniem perspektywy psychologicznej i pedagogicznej. Uczestnicy poznają najnowsze koncepcje współczesnej glottodydaktyki polonistycznej oraz techniki nauczania i formy realizacji zajęć warsztatowych uwrażliwiające na różnorodność kulturową i specyfikę kultury polskiej.

Program kursu

 1. Rozwijanie sprawności językowych (słuchanie)                                           6.05.22 (17.00-18.30)
 2. Metody pracy i dobre praktyki. Strategie dziecka i nauczyciela               6.05.22 (18.45-20.15) 
 3. Warsztat pracy początkującego nauczyciela/nauczycielki języka polskiego jako obcego 7.05.22        (8.30-11.45)
 4. Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej                       7.05.22 (18.00-19.30)
 5. Uczeń z doświadczeniem migracji wobec wyzwań polskiego systemu oświaty (treści nauczania, język materiałów dydaktycznych i organizacja pracy w różnych placówkach) 8.05.22 (17.00-20.15)
 6. Nowe technologie w nauczaniu                                                                      13.05.22 (17.00-18.30)
 7. Status prawny ucznia z Ukrainy                                                                      13.05.22 (18.45-20.15)
 8. Gramatyka języka polskiego w nauczaniu                                                    14.05.22 (8.30-11.45)
 9. Rozwijanie sprawności językowych (mówienie)                                          15.05.22 (9.00-10.30)
 10. Problemy komunikacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym 20.05.22  (17.00-20.15)
 11. Rozwijanie sprawności językowych (czytanie)                                             21.05.22 (16.00-17.30)

 

Zagadnienia:

 • Status prawny ucznia z Ukrainy
 • Problemy komunikacji międzykulturowej w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
 • Metody pracy i dobre praktyki. Strategie dziecka i nauczyciela
 • Uczeń z doświadczeniem migracji wobec wyzwań polskiego systemu oświaty (treści nauczania, język materiałów dydaktycznych, organizacja pracy)
 • Warsztat pracy początkującego lektora/lektorki jpjo 
 • Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej
 • Rozwijanie sprawności językowych (czytanie)         
 • Rozwijanie sprawności językowych (mówienie)
 • Rozwijanie sprawności językowych (słuchanie)
 • Gramatyka języka polskiego w nauczaniu    
 • Nowe technologie w nauczaniu jpjo

Efekty uczenia się

Po odbyciu cyklu zajęć uczący się:

 • zna kulturowe uwarunkowania realizacji zajęć językowych zgodnych z założeniami koncepcji nauczania między- i transkulturowego
 • zna wybrane koncepcje rozwijania kompetencji (między)kulturowych w kontekście nauczania polszczyzny jako języka obcego, drugiego i odziedziczonego/języka pochodzenia
 • zna i rozumie specyfikę nauczania języka polskiego jako drugiego/języka pochodzenia oraz wyzwania metodyczne w szkole polskiej
 • zna rozwiązania programowe dla nauczania języka polskiego jako drugiego/pochodzenia oraz lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty nauczania języka edukacji szkolnej
 • zna oryginalne materiały do oceny określonych aspektów biegłości językowej z uwzględnieniem potrzeb uczących się
 • umie wykorzystywać metody, strategie i techniki nauczania języków obcych dostosowane do specyfiki polszczyzny jako języka fleksyjnego
 • umie samodzielnie zaplanować, przygotować lekcję/kurs języka polskiego z wykorzystaniem najnowszych metod nauczania zdalnego i nowoczesnych technologii
 • jest gotów do zachowywania się w sposób profesjonalny oraz do refleksji z uwzględnieniem różnorodności kulturowej i specyfiki kultury polskiej w kontekście europejskim i uniwersalnym
 • jest gotów do podejmowania optymalnych rozwiązań zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • jest gotów do korzystania z różnych mediów
 • jest gotów do nauczania języka polskiego jako obcego w sytuacji pracy w środowisku multilingwalnym i multikulturowym

Metody pracy

warsztaty, ćwiczenia, praca w grupach, praca z tekstem, praca z materiałami audiowizualnymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

ustny i pisemny