Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe [kursy zdalne]

Język R w finansach

Prowadzący: dr Piotr Płuciennik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 410,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 18:00 - 21:00
2. poniedziałek 30.10.2023 18:00 - 21:00
3. poniedziałek 6.11.2023 18:00 - 21:00
4. poniedziałek 13.11.2023 18:00 - 21:00
5. poniedziałek 20.11.2023 18:00 - 21:00
6. poniedziałek 27.11.2023 18:00 - 21:00
7. poniedziałek 4.12.2023 18:00 - 21:00
8. poniedziałek 11.12.2023 18:00 - 19:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu matematyki finansowej, inżynierii finansowej oraz modelowania zmienności i ryzyka oraz nauczenie ich wykonywania obliczeń wizualizacji wyników oraz estymacji modeli ekonometrycznych.

Duży nacisk położony zostanie nie tylko na umiejętność implementacji metod i modeli, ale także interpretację uzyskanych wyników.

Kurs jest kursem elementarnym. Nie jest wymagana znajomość języka R przed kursem. Wskazana jest natomiast elementarna wiedza z finansów.

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do środowiska R
 2. Wartość pieniądza w czasie (wartość początkowa i przyszła pieniądza, kredyty, obligacje)
 3. Ocena opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR)
 4. Instrumenty pochodne. Wycena i ryzyko
 5. Diagnostyka własności finansowych szeregów czasowych
 6. Modele AR i MA
 7. Modele GARCH
 8. Wartość zagrożona - Value-at-Risk

Efekty uczenia się

Wiedza:

 1. Rozumie podstawy programowania wysokopoziomowego i jego znaczenie
 2. Zna podstawy matematyki finansowej
 3. Zna podstawy inżynierii finansowej
 4. Zna podstawy ekonometrii finansowej

Umiejętności:

 1. Importuje dane do języka R z portali finansowych, przetwarza je i przygotowuje je do dalszych obliczeń.
 2. Za pomocą funkcji R potrafi określić wartość pieniądza w czasie, wycenić ratę kredytową wycenić obligację i wyznaczyć jej duration i convexity
 3. Za pomocą funkcji R potrafi wycenić projekt inwestycyjny i ocenić jego ryzyko
 4. Za pomocą funkcji R Wycenia kontrakty terminowe i opcje, wyznacza wskaźniki greckie.
 5. Za pomocą pakietów R przeprowadza modelowanie finansowych szeregów czasowych oraz wyznacza i diagnozuje wartość zagrożoną.

Metody pracy

Prezentacja z przykładami. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programu R Studio.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin praktyczny z zadań wykonywanych na komputerze.  

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów