Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język rosyjski A2

Prowadzący: mgr Weronika Jeleńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina Miejsce
1. poniedziałek 25.10.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
2. poniedziałek 8.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
3. poniedziałek 15.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
4. poniedziałek 22.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
5. poniedziałek 29.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
6. poniedziałek 6.12.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
7. poniedziałek 13.12.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
8. poniedziałek 20.12.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
9. poniedziałek 10.01.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
10. poniedziałek 17.01.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
11. poniedziałek 24.01.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
12. poniedziałek 31.01.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
13. poniedziałek 7.02.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
14. poniedziałek 14.02.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
15. poniedziałek 21.02.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Kurs jest kontynuacją kursu „Język rosyjski od zera”, który był realizowany w ostatnim trymestrze roku akademickiego 2020/2021 i jest przeznaczony dla osób, które chcą kontynuować naukę języka rosyjskiego i posiadają podstawową wiedzę, aby uczestniczyć w kursie na poziomie A2. Jest on przeznaczony również dla osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji, ale mają bazową wiedzę, pozwalającą na posługiwanie się rosyjskim na poziomie podstawowym.

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: 
- rozumienia (słuchania i czytania),
- mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się),
- pisania
w zakresie języka rosyjskiego na poziomie A2.

  • Zapoznanie uczestników z podstawowym słownictwem w j. rosyjskim, kładąc nacisk na słownictwo codziennego użytku.
  • Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A2.
  • Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru rosyjskojęzycznego.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- opisywanie, relacjonowanie wakacji

- pogoda, pory roku, kierunki świata, zjawiska przyrodnicze

- nazwy sklepów, nazwy produktów spożywczych, objętości i opakowania

- kolory, odzież

- produkty spożywcze, słownictwo stosowane w przepisach kulinarnych, gotowanie

- wizyta w restauracji (zamawianie jedzenia)

- dyscypliny sportowe

- choroby, wizyta u lekarza

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- przysłówki (stopień wyższy przymiotników i przysłówków)

- tryb warunkowy, tryb rozkazujący, tryb przypuszczający

- krótka forma przymiotnika

- sposoby przytaczania pytań innych osób

- zaimki nieokreślone

- fałszywi przyjaciele tłumacza

- liczebniki 100-1000

- przyimki wyrażające relacje czasowe

- przysłówki wyrażające pozytywną i negatywną przyczynę

ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe, rosyjskie tradycje i niektóre święta

- kuchnia rosyjska

Efekty uczenia się

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem i życiem codziennym

- potrafi wyrazić opinię na konkretny temat, powiedzieć dlaczego coś się podoba/nie podoba (argumentacja)

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A2

- potrafi zredagować tekst o sobie, swoim otoczeniu

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A2

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru rosyjskojęzycznego.

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o *wskazany podręcznik, oraz dopełniające materiały własne prowadzącej. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk kursu będzie położony na komunikację w języku rosyjskim, praktyczne aspekty języka i przykłady z życia codziennego. Na zajęciach słuchacze będą utrwalać omawiany materiał.

Praca indywidualna, w parach, w grupach z wykorzystaniem materiałów z zajęć.

*Wskazany podręcznik: podręcznik „Вот и мы 2”, Wydawnictwo PWN. Podręcznik i ćwiczenia z tej serii do zakupienia przez uczniów, lub udostępnione w wersji online przez prowadzącą.

Zakres materiału, ze względu na tempo pracy grupy może się rozszerzyć o dodatkowe zagadnienia leksykalne, lub społeczno-kulturowe. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.