Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Język rosyjski od zera

Prowadzący: mgr Weronika Jeleńska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ rosyjski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina Miejsce
1. wtorek 26.10.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
2. wtorek 2.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
3. wtorek 9.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
4. wtorek 16.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
5. wtorek 23.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
6. wtorek 30.11.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
7. wtorek 7.12.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
8. wtorek 14.12.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
9. wtorek 21.12.2021 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
10. wtorek 11.01.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
11. wtorek 18.01.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
12. wtorek 25.01.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
13. wtorek 1.02.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
14. wtorek 8.02.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii
15. wtorek 15.02.2022 18:30 - 20:00 Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: 
- rozumienia (słuchania i czytania),
- mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się),
- pisania
w zakresie języka rosyjskiego na poziomie A1.

  • Zapoznanie uczestników z podstawowym słownictwem w j. rosyjskim, kładąc nacisk na słownictwo codziennego użytku.
  • Ćwiczenie poprawności gramatycznej na poziomie A1.
  • Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami kulturowymi obszaru rosyjskojęzycznego.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- nazywanie przedmiotów i osób

- przedstawienie siebie i innych (wiek i wygląd, nasze hobby)

- drzewo genealogiczne rodziny

- opis naszego mieszkania i pokoju (meble, położenie przedmiotów w przestrzeni)

- kraje i narody

- przygotowanie do podróży (formalności związane z wyjazdem), środki transportu

- plan dnia, czynności codzienne, godziny

- zainteresowania i czas wolny

- plany na wakacje

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- alfabet rosyjski, wymowa liter i akcent w j. rosyjskim

- czasowniki: читать, жить, ехать/поехать, встретить, говорить, разговаривать, любить, успеть

 - czasowniki zwrotne w języku rosyjskim: учиться, интересоваться

- rodzajnik, rodzaj męski, żeński i nijaki, liczba mnoga i pojedyncza, rzeczowników i przymiotników

- czas przeszły i przyszły

- zaimki pytające i wskazujące

- przyimki służące do określania położenia

- zwroty: ktoś jest starszy/młodszy od kogoś; zachęta do podjęcia działania „Давай(те)!”; wyrażanie obawy np. Obym się nie spóźnił! (Не опоздать бы мне!)

- liczebniki 0-100

ASPEKTY KULTUROWE:

- wybrane zagadnienia kulturowe, rosyjskie tradycje i niektóre święta

Efekty uczenia się

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze sobą, najbliższym otoczeniem i życiem codziennym

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie A1

- potrafi zredagować krótki tekst o sobie, swoim otoczeniu

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie A1

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru rosyjskojęzycznego.

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o *wskazany podręcznik, oraz dopełniające materiały własne prowadzącej. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk kursu będzie położony na komunikację w języku rosyjskim, praktyczne aspekty języka i przykłady z życia codziennego. Na zajęciach słuchacze będą utrwalać omawiany materiał.
Praca indywidualna, w parach, w grupach z wykorzystaniem materiałów z zajęć.
*Wskazany podręcznik: podręcznik „Вот и мы 1”, Wydawnictwo PWN. Podręcznik i ćwiczenia z tej serii do zakupienia przez uczniów, lub udostępnione w wersji online przez prowadzącą.

Zakres materiału, ze względu na tempo pracy grupy może się rozszerzyć o dodatkowe zagadnienia leksykalne, lub społeczno-kulturowe. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb oraz preferencji uczestników.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny i pisemny.