Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski poziom B1-B2

Prowadzący: dr Paulina Bortnowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: rosyjski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 3.04.2023 17:00 - 18:30
3. środa 5.04.2023 17:00 - 18:30
4. środa 12.04.2023 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 17.04.2023 17:00 - 18:30
6. środa 19.04.2023 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 24.04.2023 17:00 - 18:30
8. środa 26.04.2023 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 8.05.2023 17:00 - 18:30
10. środa 10.05.2023 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 15.05.2023 17:00 - 18:30
12. środa 17.05.2023 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 22.05.2023 17:00 - 18:30
14. środa 24.05.2023 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 29.05.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zajęcia są skierowane do tych osób, które znają język rosyjski na poziomie B1 lub zbliżonym do B1, czyli w mniejszym lub większym stopniu:
radzą sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych,
umieją opowiedzieć krótko o swoich planach, marzeniach, doświadczeniach, zamierzeniach i odczuciach,
rozumieją główny przekaz w jasnych, standardowych wypowiedziach na znane im tematy - szkoły, pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, jedzenia.
Na pewno poradzą sobie na nich słuchacze, którzy w ramach minionych edycji Uniwersytetu Otwartego ukończyli 90 h lub co najmniej 60 h kursu: Język rosyjski od podstaw (A1).

Celem zajęć jest kształcenie i dalszy rozwój kompetencji językowych na poziomie średniozaawansowanym: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Dużo uwagi w trakcie zajęć poświęca się komunikacji, żywemu, aktualnemu językowi i poznawaniu realiów rosyjskich. Nowi uczestnicy mogą liczyć na dostęp do materiałów z poprzednich edycji kursu oraz dodatkowe wsparcie merytoryczne ze strony osoby prowadzącej zajęcia.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie teksty na temat spraw bieżących, wydarzeń i ciekawostek ze świata, dot. tematów codziennych)

- mówienia (doskonalenie wymowy, akcentuacji i intonacji; prowadzenie spontanicznych dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisania

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje bardziej złożone wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- potrafi spontanicznie włączyć się do dyskusji, wyrazić swoją opinię na dany temat w języku rosyjskim,

- posługuje się słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu,

- poprawnie stosuje konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu materiały interaktywne dostosowane pod względem zakresu tematycznego do potrzeb komunikacyjnych osób dorosłych oraz specjalnie dobrane przez prowadzącą materiały dodatkowe (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne). Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy kursu są ponadto motywowani do swobodnego poruszania się w rosyjskiej przestrzeni językowej i korzystania z różnych niestandardowych sposobów poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustny i pisemny.