Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski poziom B1-B2

Prowadzący: dr Paulina Bortnowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: rosyjski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.10.2023 17:00 - 18:30
2. środa 25.10.2023 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 6.11.2023 17:00 - 18:30
4. środa 8.11.2023 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 13.11.2023 17:00 - 18:30
6. środa 15.11.2023 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 20.11.2023 17:00 - 18:30
8. środa 22.11.2023 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 27.11.2023 17:00 - 18:30
10. środa 29.11.2023 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 4.12.2023 17:00 - 18:30
12. środa 6.12.2023 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 11.12.2023 17:00 - 18:30
14. środa 13.12.2023 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 18.12.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zajęcia są skierowane do tych osób, które znają język rosyjski na poziomie B1 lub zbliżonym do B1, czyli w mniejszym lub większym stopniu:
radzą sobie w prostych sytuacjach komunikacyjnych,
umieją opowiedzieć krótko o swoich planach, marzeniach, doświadczeniach, zamierzeniach i odczuciach,
rozumieją główny przekaz w jasnych, standardowych wypowiedziach na znane im tematy - szkoły, pracy, sposobu spędzania wolnego czasu, jedzenia.
Na pewno poradzą sobie na nich słuchacze, którzy w ramach minionych edycji Uniwersytetu Otwartego ukończyli 120 h lub 90 h kursu Język rosyjski od podstaw oraz język rosyjski poziom B1 -> B2.

Celem zajęć jest kształcenie i dalszy rozwój kompetencji językowych na poziomie średniozaawansowanym: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka rosyjskiego. Dużo uwagi w trakcie zajęć poświęca się komunikacji, żywemu, aktualnemu językowi i poznawaniu realiów rosyjskich. Nowi uczestnicy mogą liczyć na dostęp do materiałów z poprzednich edycji kursu.

Tematyka kursu

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie teksty na temat spraw bieżących, wydarzeń i ciekawostek ze świata, dot. tematów codziennych)

- mówienia (doskonalenie wymowy, akcentuacji i intonacji; prowadzenie spontanicznych dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisania

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik:

- rozumie i konstruuje bardziej złożone wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- potrafi spontanicznie włączyć się do dyskusji, wyrazić swoją opinię na dany temat w języku rosyjskim,

- posługuje się słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu,

- poprawnie stosuje konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Zajęcia są prowadzone w oparciu materiały interaktywne dostosowane pod względem zakresu tematycznego do potrzeb komunikacyjnych osób dorosłych oraz specjalnie dobrane przez prowadzącą materiały dodatkowe (ćwiczenia gramatyczne i leksykalne). Szczególny nacisk jest położony na praktyczny aspekt wykorzystania poznawanych zagadnień. Uczestnicy kursu są ponadto motywowani do swobodnego poruszania się w rosyjskiej przestrzeni językowej i korzystania z różnych niestandardowych sposobów poszerzania swojej wiedzy i umiejętności językowych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustny i pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów