Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Język rosyjski użytkowy na poziomie B1-B2

Prowadzący: mgr Weronika Jeleńska


Liczba godzin: 10


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: rosyjski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 31.10.2023 17:00 - 18:30
2. wtorek 7.11.2023 17:00 - 18:30
3. wtorek 14.11.2023 17:00 - 18:30
4. wtorek 21.11.2023 17:00 - 18:30
5. wtorek 28.11.2023 17:00 - 18:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu pogłębienie wiedzy o współczesne słownictwo rosyjskie. Jest przeznaczony dla osób, które na co dzień pracują z językiem rosyjskim, gdyż podstawowe zagadnienia zajęć będą dotyczyć języka Internetu, etykiety zachowań w sieci, a także słownictwa związanego z rozmowami o pracę, napisaniem CV, czy efektywnymi wystąpieniami. Na ostatnich zajęciach uczestnicy będą mogli odbyć podróż po Złotym Pierścieniu Rosji – ta lekcja ma charakter kulturowy. 

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posługują się językiem rosyjskim min. na poziomie B1, gdyż zostaną podczas niego wykorzystane autentyczne materiały i nagrania z osobami rosyjskojęzycznymi.

Główny cel kursu to komunikacja w języku rosyjskim i pogłębienie wiedzy, oraz słownictwa przydatnego we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej. Dlatego dialog i rozmowy będą naszym głównym narzędziem pracy.

Tematyka kursu

ASPEKTY KOMUNIKACYJNE:

- Argumentowanie swojego zdania,

- Udzielanie rad,

- Zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym,

- Pisanie CV,

- Współczesne słownictwo (język Internetu),

- Złoty Pierścień Rosji – grupa szlaków turystycznych.

ASPEKTY JĘZYKOWE:

- Przysłówki,

- Konstrukcje „Jeśli… to…”, „Jeśli byłbym… to….”,

- Czasowniki DK i NDK,

- Sposoby przytaczania pytań innych osób.

ASPEKTY KULTUROWE:

- Modne słowa rosyjskiej przestrzeni Internetowej,

- Złoty Pierścień Rosji – grupa szlaków turystycznych.

Efekty uczenia się

Uczestnik/-czka po zakończeniu kursu:

- potrafi wypowiedzieć się na tematy związane ze współczesnym językiem Internetu, sfery biznesu (obszary HR),

- potrafi wyrazić opinię na konkretny temat, powiedzieć, dlaczego coś się podoba/nie podoba (argumentacja), udzielić rady, stosować przypuszczenia,

- rozumie wypowiedzi ustne oraz teksty na poziomie B1/B2,

- potrafi zredagować CV i wystąpić podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim,

- stosuje poprawnie i adekwatnie do sytuacji struktury gramatyczne oraz leksykalne na poziomie B1/B2,

- jest świadomy/-a różnorodności kulturowej obszaru rosyjskojęzycznego.

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o najnowocześniejsze materiały serwisu „Юlang”, które zostaną udostępnione zapisanym na kurs uczestnikom przed jego rozpoczęciem. Prowadząca korzysta zarówno z tradycyjnych, jak i audiowizualnych materiałów. Nacisk kursu będzie położony na komunikację w języku rosyjskim, praktyczne aspekty języka i przykłady z życia codziennego. Na zajęciach Słuchacze będą utrwalać omawiany materiał.

Praca indywidualna, w parach, w grupach z wykorzystaniem materiałów z zajęć.

Zakres materiału, ze względu na tempo pracy grupy może się rozszerzyć o dodatkowe zagadnienia leksykalne, lub społeczno-kulturowe. Stosowane techniki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb uczestników.

Zajęcia odbędą się za pośrednictwem narzędzia komunikacyjnego ZOOM lub Meet-Google. Słuchacze muszą dysponować łączem pozwalającym na uczestniczenie w wideokonferencji. Uczestnicy są proszeni o korzystanie podczas zajęć z mikrofonu oraz kamery.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (6h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów