Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Klasyczny hedonizm etyczny (KHE)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Jan Wawrzyniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 22.03.2021 17:30 - 18:15
2. poniedziałek 29.03.2021 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 12.04.2021 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 19.04.2021 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 26.04.2021 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 10.05.2021 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 17.05.2021 17:30 - 19:00
8. poniedziałek 24.05.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

(i) zaznajomienie słuchaczy z naturalistycznym paradygmatem w filozofii i etyce na przykładzie klasycznego hedonizmu etycznego (KHE); (ii) ukazanie spektrum znaczeniowego terminów „hedonizm”  oraz „przyjemność” ze szczególnym uwzględnieniem pryncypialnych różnic aksjosemantycznych między oryginałem filozoficznym a współczesnym uzusem; (iii)  uwypuklenie kluczowej kategorii wolności jako wartości naczelnej KHE.

Tematyka kursu

 1. Etyka w strukturze filozofii. Zależność etyki od metafizyki. Specyfika etyki.
 2. Pojęcie klasycznego hedonizmu etycznego (KHE): specyfika i twórcy.
 3. Filozoficzne i historyczno-kulturowe źródła KHE
 4. Arystyp i cyrenaicy a inne szkoły post-sokratejskie

4.1. Zagadnienie tożsamości osobowej w KHE

 1. Specyfika okresu hellenistycznego w historii kultury i filozofii europejskiej

5.1. Epikureizm: Epikur i Lukrecjusz.

 1. Renesans: Michel de Montaigne
 2. Aksjologiczna swoistość KHE w kręgu naturalizmu filozoficznego. KHE a stoicyzm.
 3. Współczesne dziedzictwo KHE: biocentryzm (epikureizm Alberta Schweitzera) i personalizm humanistyczny.

Efekty kształcenia

znajomość treści KHE związanych z poszczególnymi twórcami tego nurtu etyki normatywnej oraz jego doniosłości w kulturze europejskiej. Umiejętność rozróżniania miedzy (i) hedonizmem psychologicznym a etycznym, (ii) hedonizmem klasycznym a utylitarystycznym, (iii) filozoficznym a potocznym rozumieniem pojęcia „hedonizmu”.

Metody pracy

wykład konwersatoryjny (forma dialogowa); schematy koncepcyjne na diagramach; narracja w formie eseju z odwołaniami do standardowego uczestnictwa w kulturze wysokiej. Praca tekstem źródłowym – interpretowanie.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemna (pytania otwarte lub test)

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów