Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kobiety z marmuru i chłopscy synowie. Nowe tożsamości w polskiej literaturze i kulturze lat 1945-1989

Prowadzący: mgr Małgorzata Tarnowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.10.2021 17:00 - 18:30
2. czwartek 28.10.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 4.11.2021 17:00 - 18:30
4. czwartek 18.11.2021 17:00 - 18:30
5. czwartek 25.11.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 2.12.2021 17:00 - 18:30
7. czwartek 9.12.2021 17:00 - 18:30
8. czwartek 16.12.2021 17:00 - 18:30
9. czwartek 13.01.2022 17:00 - 18:30
10. czwartek 20.01.2022 17:00 - 18:30
11. czwartek 27.01.2022 17:00 - 18:30
12. czwartek 3.02.2022 17:00 - 18:30
13. czwartek 10.02.2022 17:00 - 18:30
14. czwartek 17.02.2022 17:00 - 18:30
15. czwartek 24.02.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem proponowanych zajęć będzie przyjrzenie się przemianom społecznym w Polsce lat 1944-1989 przez pryzmat kategorii nowych tożsamości. Jako te ostatnie będziemy rozumieć figury reprezentujące nowy, powojenny ład, które można roboczo wyodrębnić jako: chłopa/robotnika, kobietę/mężczyznę, geja/lesbijkę. Kategorie te potraktujemy nie tyle normatywnie, ile opisowo, jako uogólnione metonimie nadrzędnych zbiorowości, jakie wyłoniły się w polskim społeczeństwie po II wojnie światowej. Osią naszych rozważań będą trzy procesy: awans społeczny mieszkańców wsi i urbanizacja, emancypacja kobiet oraz upodmiotowienie mniejszości seksualnych.

Tematyka kursu

Podczas kursu postaramy się zrekonstruować tendencje i procesy, które wywarły znaczący wpływ na wykształcenie się nowych identyfikacji tożsamościowych w Polsce po II wojnie światowej. W tym świetle namysłowi poddamy konstelację tekstów kultury reprezentatywnych dla wybranych wątków: pamiętniki chłopskie, prozę nurtu chłopskiego, kinematografię okresu socrealizmu, a także narracje współczesne – np. reportaże o dziedzictwie pańszczyzny, akcji „Hiacynt” czy o udziale kobiet w Solidarności, a także współczesne instalacje artystyczne krytycznie redefiniujące tożsamości klasowe i genderowe. Kontekstem dla naszych rozważań będą historia społeczna Polski Ludowej oraz nowe nurty krytyczne we współczesnej humanistyce (postkolonializm, zwrot ludowy, feminizm, gender i queer studies). W założeniu konwersatorium będzie okazją do odświeżenia spojrzenia na społeczną historię Polski po II wojnie światowej, a także przećwiczenie umiejętności krytycznego odbioru ważnych tekstów kultury opisujących ten okres.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz(ka):

- ma podstawową wiedzę o charakterze i znaczeniu przemian społecznych w Polsce po II wojnie światowej;

- ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju refleksji nad przemianami społecznymi w Polsce po II wojnie światowej we współczesnej polskiej humanistyce i potrafi je zastosować do analizy wybranych zjawisk z zakresu literatury i kultury wizualnej;

- ma świadomość złożoności i historycznej zmienności dyskursu na temat wybranych tożsamości w polskiej kulturze po II wojnie światowej;

- potrafi poddać krytycznej refleksji reprezentacje wybranych tożsamości w polskiej kulturze;

- potrafi wskazać sposoby oddziaływania procesów historycznych omawianych na zajęciach na dyskursy polityczne i publicystyczne o klasach i mniejszościach etnicznych, religijnych i seksualnych we współczesnym polskim społeczeństwie.

Metody pracy

cotygodniowa dyskusja na temat tekstów i materiałów wizualnych proponowanych w ramach poszczególnych tematów, małe próby analityczne podejmowane podczas zajęć i w ramach zadań domowych, kolokwium zaliczeniowe


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

15-minutowa rozmowa o wybranym tekście lub materialne wizualnym z listy lektur (lista zostanie podana minimum 2 tygodnie przed kolokwium).