Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kody i symbole w kulturze amerykańskiej

Prowadzący: mgr Magdalena Brodziak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.03.2020 17:30 - 20:45
2. niedziela 22.03.2020 17:30 - 20:45
3. sobota 28.03.2020 17:30 - 20:45
4. niedziela 29.03.2020 17:30 - 20:45
5. sobota 4.04.2020 17:30 - 20:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przybliżenie socjokulturowych wytworów Stanów Zjednoczonych XX w., które
stały się trwale zapisały się w światowej tożsamości. Dopełnieniem przekazu będzie zbadanie
genezy słynnych elementów kultury amerykańskiej przekształconych na modłę europejską.
Spektrum tematyczne będzie obejmowało m.in. zagadnienie Self-made man, fenomen American
Dream i Melting Pot, ruch bitniczy.

Tematyka kursu

Treści merytoryczne przedmiotu (tematy zajęć):
1. How the West was Won. Multikulturalizm jako klucz do pełnej analizy USA.
2. Film amerykański i rock & roll – kody sztuki popularnej.
3. Nonkonformizm w wydaniu amerykańskim – przedstawiciele i geneza ruchów
antysystemowych.
4. Amerykańskie miasta a legendy miejskie.
5. Życie duchowe w USA.
6. Polityczny wymiar Stanów Zjednoczonych – od federalizmu do Ivanki Trump
7. Konfrontacja z socjokulturą Europy. Spektrum zależności i różnic.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi wykazać się kompleksową znajomością wybranych kwestii amerykanistycznych, które wniosły duży wkład do dzisiejszego
sposobu postrzegania Stanów Zjednoczonych. Słuchacz zdaje sobie sprawę z konieczności ustawicznego doskonalenia sprawności uczenia się języka i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego. Słuchacz potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować oraz
posługiwać się obcojęzyczną terminologią. Słuchacz jest świadomy powiązania dyscyplin
filologicznych z dyscyplinami takimi, jak historia, socjologia i politologia. Słuchacz potrafi
dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk kulturowych zachodzących w USA.
Słuchacz poszerza kompetencje społeczne i indywidualne, takie jak: otwartość na odmienność
kulturową, krytyczne myślenie i umiejętność dyskusji.

Metody pracy

wykłady, ćwiczenia, dyskusje, projekcje filmów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.