Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kody i symbole w kulturze amerykańskiej

Prowadzący: mgr Magdalena Brodziak


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.03.2020 17:30 - 20:45
2. niedziela 22.03.2020 17:30 - 20:45
3. sobota 28.03.2020 17:30 - 20:45
4. niedziela 29.03.2020 17:30 - 20:45
5. sobota 4.04.2020 17:30 - 20:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przybliżenie socjokulturowych wytworów Stanów Zjednoczonych XX w., które
stały się trwale zapisały się w światowej tożsamości. Dopełnieniem przekazu będzie zbadanie
genezy słynnych elementów kultury amerykańskiej przekształconych na modłę europejską.
Spektrum tematyczne będzie obejmowało m.in. zagadnienie Self-made man, fenomen American
Dream i Melting Pot, ruch bitniczy.

Tematyka kursu

Treści merytoryczne przedmiotu (tematy zajęć):
1. How the West was Won. Multikulturalizm jako klucz do pełnej analizy USA.
2. Film amerykański i rock & roll – kody sztuki popularnej.
3. Nonkonformizm w wydaniu amerykańskim – przedstawiciele i geneza ruchów
antysystemowych.
4. Amerykańskie miasta a legendy miejskie.
5. Życie duchowe w USA.
6. Polityczny wymiar Stanów Zjednoczonych – od federalizmu do Ivanki Trump
7. Konfrontacja z socjokulturą Europy. Spektrum zależności i różnic.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz potrafi wykazać się kompleksową znajomością wybranych kwestii amerykanistycznych, które wniosły duży wkład do dzisiejszego
sposobu postrzegania Stanów Zjednoczonych. Słuchacz zdaje sobie sprawę z konieczności ustawicznego doskonalenia sprawności uczenia się języka i zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego. Słuchacz potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować oraz
posługiwać się obcojęzyczną terminologią. Słuchacz jest świadomy powiązania dyscyplin
filologicznych z dyscyplinami takimi, jak historia, socjologia i politologia. Słuchacz potrafi
dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk kulturowych zachodzących w USA.
Słuchacz poszerza kompetencje społeczne i indywidualne, takie jak: otwartość na odmienność
kulturową, krytyczne myślenie i umiejętność dyskusji.

Metody pracy

wykłady, ćwiczenia, dyskusje, projekcje filmów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

 

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów