Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Komunikacja międzykulturowa w praktyce

Prowadzący: mgr Joanna Radosz


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 18.03.2020 18:30 - 20:00
2. środa 1.04.2020 18:30 - 20:00
3. środa 8.04.2020 18:30 - 20:00
4. środa 22.04.2020 18:30 - 20:00
5. środa 29.04.2020 18:30 - 20:00
6. środa 6.05.2020 18:30 - 20:00
7. środa 13.05.2020 18:30 - 20:00
8. środa 20.05.2020 18:30 - 20:00
9. środa 27.05.2020 18:30 - 20:00
10. środa 10.06.2020 18:30 - 20:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapewnienie kursantom narzędzi do skutecznego porozumiewania się na poziomie międzykulturowym w biznesie, nauce, turystyce oraz w życiu codziennym, a także niezbędnych podstaw teoretycznych. Kursanci poznają teorię dotyczącą funkcjonowania kultur oraz powstawania odmiennych modeli kultur, a następnie dzięki praktycznym ćwiczeniom nauczą się efektywnej komunikacji z uwzględnieniem specyfiki konkretnych obszarów.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje zarówno wiedzę na temat teorii komunikacji międzykulturowej, wraz z jej historią i podstawowymi pojęciami, jak również aspekt praktyczny w postaci opisu wybranych kultur w formie modelu, co pozwoli na ich porównanie i wskazanie źródeł potencjalnych konfliktów międzykulturowych. Podczas zajęć kursant dowie się:

 • czym jest teoria komunikacji międzykulturowej i do czego służy
 • jakie podstawowe pojęcia z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej warto znać i do czego można je zastosować w codziennej praktyce
 • jakimi parametrami opisywane są kultury w ramach różnych modeli i jakie są konsekwencje różnic między kulturami w danym parametrze
 • jak przezwyciężać różnice kulturowe w duchu tolerancji i szacunku
 • co należy wziąć pod uwagę w międzykulturowych kontaktach biznesowych i jak uniknąć negatywnych zaskoczeń
 • jak uwzględnić kontekst międzykulturowy w międzynarodowym środowisku naukowym i na co należy zwrócić szczególną uwagę
 • jakimi kompetencjami kulturowymi powinien dysponować wyjeżdżający za granicę turysta, by uczynić wakacje pozytywnym i pożytecznym doświadczeniem
 • jak skutecznie komunikować się na poziomie międzykulturowym w życiu codziennym
 • gdzie szukać informacji na temat konkretnych kultur i ich specyfiki.

Efekty kształcenia

Po odbyciu cyklu zajęć kursant:

 • zna podstawowe terminy z zakresu teorii komunikacji międzykulturowej
 • orientuje się w historii tego nurtu i postrzega obecną sytuację teorii komunikacji międzykulturowej w perspektywie historycznej
 • zna i umie zastosować w praktyce zasady skutecznego dialogu międzykulturowego
 • zna i potrafi zastosować w komunikacji międzykulturowej podstawowe metody opisu kultury
 • ma świadomość roli stereotypu w komunikacji międzykulturowej i potrafi korzystać z pozytywnych stron stereotypów
 • potrafi opisać własną i wybraną obcą kulturę przy pomocy podstawowych parametrów kultury
 • potrafi podać przykłady konfliktów międzykulturowych, wskazać ich przyczyny i sposób rozwiązania
 • zna funkcje i rolę komunikacji niewerbalnej, potrafi podać przykłady zachowań niewerbalnych i ich interpretacji w różnych kulturach
 • potrafi zastosować zasady skutecznej komunikacji międzykulturowej w biznesie, nauce, turystyce i życiu codziennym
 • wie, skąd czerpać sprawdzone informacje na temat specyfiki innych kultur.

Metody pracy

Metodami pracy będą część wykładowa (ze wsparciem materiałów zapewnionych przez prowadzącą) oraz dyskusja, obejmująca również pracę na konkretnych przykładach, tzw. case studies. Kursanci będą proszeni o przygotowanie się do zajęć w domu poprzez lekturę wskazanego (i zapewnionego przez prowadzącą) fragmentu tekstu lub zapoznanie z prezentacją multimedialną.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny w formie rozmowy