Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Konflikty na świecie i metody ich analizy

Prowadzący: dr Cezary Mądry


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.01.2022 10:00 - 12:15
2. sobota 29.01.2022 10:00 - 12:15
3. sobota 26.02.2022 10:00 - 12:15
4. sobota 5.03.2022 10:00 - 12:15
5. sobota 12.03.2022 10:00 - 12:15
6. sobota 19.03.2022 10:00 - 12:15
7. sobota 26.03.2022 10:00 - 11:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu będzie zapoznanie słuchaczy ze złożoną problematyką konfliktów na świecie. Podczas 20 godzin nie sposób omówić wszystkie. Dlatego przyjęto inną koncepcję: wyposażyć słuchacza w narzędzia analizy konfliktów, by po zakończeniu kursu samodzielnie potrafił dociekać ich przyczyn, przebiegu czy skutków. Całość rozważań będzie prowadzona tak, by każda przekazywana koncepcja znalazła egzemplifikację. Naczelne pytanie naszych spotkań „To jaki jest ten świat?” nie znajdzie jednoznacznej odpowiedzi, ale pozwoli - mam nadzieję - na wymianę opinii ze słuchaczami i poszerzy wzajemne horyzonty.

Tematyka kursu

Czy konflikt to tylko wojna? Czy konflikt jest w naturze człowieka czy normą nabytą, czyli o psychologicznych podłożach konfliktów. Jakie czynniki indywidualne, krajowe i międzynarodowe mogą generować konflikt?

- Jak można podzielić konflikty czyli o różnych ich typach (podział ze względu na genezę/spory graniczne, konflikty ekonomiczne, etniczne, ideologiczne, religijne, zorganizowana przestępczość, terroryzm/, skalę, koncentrację przestrzenną, cele polityczne itd.);

- Czy podczas podboju można wydzielić pewne etapy czyli o modelach: czasowo-przestrzennym i strefowym;

- „Zgładzić ich” czyli o etnocydzie słów kilka (czym jest, formy, cechy);

- Jakie skutki niesie konflikt? Czyli o demograficznych, psychologicznych, społecznych, politycznych, kulturowych, gospodarczych, technologicznych, ekologicznych skutkach konfliktów;

- Czy konflikty ekologiczne to signum temporis? Konflikty a katastrofy ekologiczne. Ich rodzaje ze względu na genezę, skalę itd. Casus Azji Centralnej (Jezioro Aralskie, Semipałatyńsk, konflikty o wodę);

- To jaki jest ten świat? Czyli stosunki międzynarodowe po Zimnej Wojnie – wybrane koncepcje geopolityczne w kontekście konfliktów;

- Wszystkie rozważania poparte są licznymi przykładami. W sposób rozszerzony omówione zostaną konflikty: w na obszarze poradzieckim (Czeczenia, Górski Karabach, Naddzniestrze), Kambodży, ekologiczne w Azji Środkowej.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia kursant:

Zna i rozumie w stopniu zaawansowanym koncepcje teoretyczne z zakresie różnych nauk dotyczące genezy i skutków konfliktów oraz ich wpływ na rozwój terytorialny i zagospodarowanie państw;

- Zna i rozumie konflikty jako część relacji pomiędzy społeczną i ekonomiczną działalnością człowieka a także potrafi je odnieść do środowiska przyrodniczego;

- Zna i rozumie dynamikę konfliktów jako rodzaju zjawisk społeczno-ekonomicznych;

- Zna i rozumie złożoność funkcjonowania środowiska przyrodniczego, jego użytkowania, zagrożeń i konfliktów, które na jego tle mogą powstać;

- Potrafi zanalizować nowe konflikty przy pomocy omówionych narzędzi analitycznych.

Metody pracy

wykład z prezentacją, studia przypadków


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny (pytania otwarte), w przypadku wznowienia obostrzeń pandemicznych – ustny za pośrednictwem MS Teams.