Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Konkubinat. Aspekty prawne

Prowadzący: mgr Magdalena Janssen


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 10.10.2017 17:15 - 20:00
2. wtorek 24.10.2017 17:15 - 20:00
3. wtorek 31.10.2017 17:15 - 20:00
4. wtorek 7.11.2017 17:15 - 20:00
5. wtorek 14.11.2017 17:15 - 20:00
6. wtorek 21.11.2017 17:15 - 20:00
7. wtorek 28.11.2017 17:15 - 20:00
8. wtorek 5.12.2017 17:15 - 20:00
9. wtorek 12.12.2017 17:15 - 20:00
10. wtorek 19.12.2017 17:15 - 20:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom najistotniejszych aspektów prawnych konkubinatu. Omówione zostaną kwestie natury majątkowej oraz wybrane zagadnienia dotyczące wspólnego pożycia konkubentów.

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie w problematykę konkubinatu
 2. Umowy majątkowe między konkubentami
 3. Konkubinat na gruncie prawa podatkowego
 4. Konkubinat na gruncie prawa ubezpieczeniowego
 5. Konkubinat na gruncie prawa medycznego
 6. Konkubinat na gruncie prawa karnego
 7. Wspólne zamieszkiwanie konkubentów
 8. Stosunki między rodzicami i dziećmi
 9. Rozliczenia majątkowe konkubentów
 10. Dziedziczenie po konkubencie

Efekty kształcenia

Po zakończonym kursie słuchacz potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz  w sposób świadomy kreować własną sytuację prawną na gruncie relacji partnerskich. Zna instrumenty prawne umożliwiające uregulowanie stosunków prawnych z konkubentem, zarówno w trakcie trwania konkubinatu, po jego ustaniu oraz na wypadek śmierci. Zna poglądy doktryny oraz orzecznictwa w omówionym zakresie oraz potrafi trafnie przewidzieć skuteczność podejmowanych działań. Słuchacz pozyskuje także niezbędną wiedzę w zakresie przywilejów, będących konsekwencją pozostawania w konkubinacie oraz potrafi z nich korzystać w sytuacjach typowych  i problemowych.

Metody pracy

Zajęcia warsztatowe, wykład, prezentacje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów