Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Konsultacje społeczne w praktyce

Prowadzący: mgr Krzysztof Mączka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:00 - 20:15
2. poniedziałek 19.03.2018 18:00 - 20:15
3. poniedziałek 26.03.2018 18:00 - 20:15
4. poniedziałek 9.04.2018 18:00 - 20:15
5. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 21:30
6. poniedziałek 23.04.2018 18:00 - 19:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zajęcia mają na celu zaznajomić uczestników z wykorzystaniem konsultacji społecznych w praktyce, do wspomagania procesu decyzyjnego (w tym zwłaszcza rozwiązywania konfliktów) w społecznościach lokalnych (np. mieście, dzielnicy, gminie). W ramach zajęć uczestnicy poznają różne poziomy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym (partycypacji), jak organizuje się proces konsultacyjny (np. identyfikacja grup interesu - tzw. mapowanie interesariuszy, moderowanie dyskusji, przygotowanie raportów itd.), różne techniki konsultacji społecznych wraz z dobrymi praktykami. Głównym elementem zajęć będzie natomiast przeprowadzenie symulacji procesu konsultacyjnego z wykorzystaniem wybranej techniki konsultacji społecznych np. sądu obywatelskiego.

Tematyka kursu

 1. Miejsce konsultacji społecznych w procesie komunikowania ze społeczności lokalną (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie)
 2. Dialog i konsultacje społeczne krok po kroku,
 3. Frekwencja na konsultacjach społecznych
 4. Komunikowanie wyników konsultacji społecznych
 5. Raport i wprowadzenie do ewaluacji konsultacji społecznych
 6. Analiza otoczenia i potrzeb komunikacyjnych
 7. Mapowanie interesariuszy
 8. Techniki i narzędzia konsultacji społecznych wraz z dobrymi praktykami

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 1. Zna i charakteryzuje poszczególne poziomy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym (wiedza)
 2. Zna i charakteryzuje różne techniki konsultacji społecznych (wiedza)
 3. Zna i charakteryzuje poszczególne etapy procesu konsultacyjnego (wiedza)
 4. Przetwarza dostępne informacje np. w intrenecie i mapuje interesariuszy (umiejętności)
 5. Moderuje dyskusję (umiejętności)
 6. Przygotowuje raporty z wykonanej pracy (umiejętności)
 7. Planuje proces konsultacyjny (umiejętności)
 8. Przygotowuje się do swojej pracy oraz wyznacza i wykonuje zadania służące realizacji procesu konsultacyjnego, zarówno indywidualnie jak i w grupie (kompetencje społeczne)
 9. Jest otwarty na krytykę ze strony uczestników procesu konsultacyjnego (kompetencje społeczne)
 10. Zachowuje ostrożność i krytycyzm w formułowaniu opinii względem uczestników procesu konsultacyjnego (kompetencje społeczne)

Metody pracy

 1. Warsztaty przeprowadzone z użyciem metody symulacji procesu konsultacyjnego (tzn. uczestnicy zajęć otrzymają zadania osób biorących udział w procesie konsultacyjnym i zrealizują go w ramach zajęć).
 2. Wykład interaktywny

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny dotyczący wiedzy z zakresu konsultacji społecznych oraz indywidualnych zadań uczestnika, które miał wykonać w trakcie symulacji procesu konsultacyjnego.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów