Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Konsultacje społeczne w praktyce

Prowadzący: mgr Krzysztof Mączka


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:00 - 20:15
2. poniedziałek 19.03.2018 18:00 - 20:15
3. poniedziałek 26.03.2018 18:00 - 20:15
4. poniedziałek 9.04.2018 18:00 - 20:15
5. poniedziałek 16.04.2018 17:00 - 21:30
6. poniedziałek 23.04.2018 18:00 - 19:30

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zajęcia mają na celu zaznajomić uczestników z wykorzystaniem konsultacji społecznych w praktyce, do wspomagania procesu decyzyjnego (w tym zwłaszcza rozwiązywania konfliktów) w społecznościach lokalnych (np. mieście, dzielnicy, gminie). W ramach zajęć uczestnicy poznają różne poziomy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym (partycypacji), jak organizuje się proces konsultacyjny (np. identyfikacja grup interesu - tzw. mapowanie interesariuszy, moderowanie dyskusji, przygotowanie raportów itd.), różne techniki konsultacji społecznych wraz z dobrymi praktykami. Głównym elementem zajęć będzie natomiast przeprowadzenie symulacji procesu konsultacyjnego z wykorzystaniem wybranej techniki konsultacji społecznych np. sądu obywatelskiego.

Tematyka kursu

 1. Miejsce konsultacji społecznych w procesie komunikowania ze społeczności lokalną (informowanie, konsultowanie, współdecydowanie)
 2. Dialog i konsultacje społeczne krok po kroku,
 3. Frekwencja na konsultacjach społecznych
 4. Komunikowanie wyników konsultacji społecznych
 5. Raport i wprowadzenie do ewaluacji konsultacji społecznych
 6. Analiza otoczenia i potrzeb komunikacyjnych
 7. Mapowanie interesariuszy
 8. Techniki i narzędzia konsultacji społecznych wraz z dobrymi praktykami

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

 1. Zna i charakteryzuje poszczególne poziomy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym (wiedza)
 2. Zna i charakteryzuje różne techniki konsultacji społecznych (wiedza)
 3. Zna i charakteryzuje poszczególne etapy procesu konsultacyjnego (wiedza)
 4. Przetwarza dostępne informacje np. w intrenecie i mapuje interesariuszy (umiejętności)
 5. Moderuje dyskusję (umiejętności)
 6. Przygotowuje raporty z wykonanej pracy (umiejętności)
 7. Planuje proces konsultacyjny (umiejętności)
 8. Przygotowuje się do swojej pracy oraz wyznacza i wykonuje zadania służące realizacji procesu konsultacyjnego, zarówno indywidualnie jak i w grupie (kompetencje społeczne)
 9. Jest otwarty na krytykę ze strony uczestników procesu konsultacyjnego (kompetencje społeczne)
 10. Zachowuje ostrożność i krytycyzm w formułowaniu opinii względem uczestników procesu konsultacyjnego (kompetencje społeczne)

Metody pracy

 1. Warsztaty przeprowadzone z użyciem metody symulacji procesu konsultacyjnego (tzn. uczestnicy zajęć otrzymają zadania osób biorących udział w procesie konsultacyjnym i zrealizują go w ramach zajęć).
 2. Wykład interaktywny

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny dotyczący wiedzy z zakresu konsultacji społecznych oraz indywidualnych zadań uczestnika, które miał wykonać w trakcie symulacji procesu konsultacyjnego.