Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Kryzys klimatyczny- eksperymentalne podejścia badawcze

Prowadzący: mgr Oliwia Olesiejuk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 31.03.2022 17:30 - 19:45
2. czwartek 7.04.2022 17:30 - 19:45
3. czwartek 14.04.2022 17:30 - 19:45
4. czwartek 21.04.2022 17:30 - 19:45
5. czwartek 28.04.2022 17:30 - 19:45
6. czwartek 5.05.2022 17:30 - 19:45
7. czwartek 12.05.2022 17:30 - 19:45
8. czwartek 19.05.2022 17:30 - 19:45
9. czwartek 26.05.2022 17:30 - 19:45
10. czwartek 2.06.2022 17:30 - 19:45

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
ul. A. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wskazanie nowych metod wykorzystywanych w badaniach odnoszących się do kryzysem klimatycznego, które wytwarzane są w ramach współczesnych projektów międzynarodowych: “Mississippi. An Anthropocene River” (HKW, Max Planck Institute) i “Feral Atlas. The More-than-Human Anthropocene” (Aarhus University). Projekty te łączą badania akademickie z praktykami lokalnymi, artystycznymi, społecznymi i kulturowymi.

Podczas kursu uczestnicy dokonają analizy dedykowanych projektom platform cyfrowych pod kątem ich budowy, opublikowanych działań; zaangażowanych instytucji, artystów, organizacji; stosowanych metod i podejść badawczych. Analizę platformy uzupełni przegląd literatury odnoszącej się do obydwu projektów, związanej z teoriami posthumanistycznymi, dekolonialnymi i krytycznymi badaniami nad antropocenem.

Tematyka kursu

Celem projektów takich jak omawiane podczas kursu “Mississippi.” i “Feral Atlas”, jest wytwarzanie nowych metod badawczych odnoszących się do problemów kryzysu klimatycznego. Praktyki te w różny sposób odwołują się do koncepcji antropocenu jako obecnej epoki geologicznej, w której największą sprawczość za zmiany w ekosystemach Ziemi przypisuje się działalności człowieka; publikują efekty prowadzonych działań na specjalnie zaprojektowanych platformach cyfrowych; włączają wiedzę lokalną, praktyki community-based i art-based research; a także usiłują wykraczać poza zachodnie sposoby wytwarzania wiedzy. 

„Mississippi.” został zrealizowany w obrębie pięciu stacji terenowych zlokalizowanych wzdłuż rzeki Mississippi w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku. „Feral Atlas” to interaktywne archiwum cyfrowe, efekt pięcioletniego projektu kuratorskiego przeprowadzonego w ramach rezydencji w Aarhus University Research on the Anthropocene przez Annę Lowenhaupt Tsing, Jennifer Deger, Aldera Kelemana Saxenę i Feifei Zhou. 

Przyjrzenie się projektom pozwoli odpowiedzieć na pytania: Dlaczego wobec kryzysu klimatycznego potrzeba nowych metod badawczych? Jakie nowe podejścia widoczne są w omawianych projektach? Co oferują te podejścia i jakie zagrożenia się z nimi wiążą? 

Wiedza teoretyczna zdobywa podczas kursu zostanie sprawdzona w praktyce – w ramach pracy grupowej nad propozycją rozwiązania wybranego ekologicznego problemu lokalnego.

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu:

  1. Potrafi rozpoznać współczesne metody i narzędzia służące badaniom nad kryzysem klimatycznym.
  2. Zna i rozumie znaczenie kontekstów historycznych towarzyszących powstawaniu dyscyplin zajmujących się badaniami nad kryzysem klimatycznym.
  3. Zna i rozumie znaczenie teorii posthumanistycznych i dekolonialnych w wytwarzaniu nowych metodologii i metod odnoszących się do kryzysu klimatycznego.
  4. Zna założenia i dyskursy krytyczne związane z koncepcją Antropocenu.
  5. Zna i rozumie znaczenie włączania pozazachodnich modeli wytwarzania wiedzy do współczesnych praktyk związanych z problemami kryzysu klimatycznego oraz zagrożenia związane z tymi praktykami.
  6. Potrafi dokonać krytycznej analizy praktyk kulturotwórczych odnoszących się do problemów kryzysu klimatycznego.
  7. Potrafi zagadnienia teoretyczne przenosić na propozycje praktyk odnoszących się do lokalnych problemów ekologicznych.

Metody pracy

Kurs został podzielony na dwie części. W pierwszej części opartej na analizie tekstów źródłowych oraz materiałów dostępnych na platformach cyfrowych poświęconych omawianym projektom przyjrzymy się współczesnym metodom bazującym na technologiach i danych makroskopowych oraz proponowanym przez nie rozwiązaniom problemów kryzysu klimatycznego, a także nowym podejściom rozwijanym szczególnie w ramach teorii posthumanistycznych i dekolonialnych. W tej części dokonamy także analizy platform cyfrowych. Druga część oparta będzie na pracy w 4-5-osobowych grupach. Zadaniem każdej z grup będzie przygotowanie koncepcji projektu związanego z wybranym lokalnym problemem ekologicznym, w którym uczestnicy wykorzystają podejścia badawcze poznane w trakcie kursu. W trakcie pracy nad projektami grupy będą odbywać konsultacje z prowadzącą.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Formą zaliczenia kursu jest 25-minutowa prezentacja koncepcji projektu powstałej w ramach pracy grupowej (4-5 osobowe grupy).