Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Kształtowanie samowiedzy jako podstawa budowania programu wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu

Prowadzący: dr Mirosława Kanar


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 250,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.01.2023 8:00 - 13:00
2. niedziela 22.01.2023 8:00 - 13:00
3. sobota 28.01.2023 12:30 - 15:30

Wydział Socjologii
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

 Dostarczenie wiedzy na temat samoświadomości w wybranych nurtach,
 Przedstawienie fenomenu odmiennych umysłów osób z autyzmem,
 Przedstawienie wybranych metod pracy z osobami ze spektrum autyzmu,
 Zapoznanie z programem kształtowania samowiedzy u osób z autyzmem.
 Praktyczne ćwiczenia dla nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz innych osób zainteresowanych
tematyką kształtowania samowiedzy u osób autystycznych.

Tematyka kursu

Kształtowanie samowiedzy jako podstawa budowania programu wsparcia dla osób ze
spektrum autyzmu.

Efekty uczenia się

ma elementarną wiedzę na temat kształtowania się samoświadomości człowieka,
 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu omawianej tematyki,
 ma uporządkowaną wiedzę o spektrum autyzmu,
 potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania,
podejmowanych działań praktycznych,
 potrafi zastosować program kształtowania samowiedzy u osób ze spektrum autyzmu w praktyce.

Metody pracy

 Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień,
 Metoda ćwiczeniowa/warsztatowa,
 Metoda analizy przypadków,
 Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego,
metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”),
 Praca w grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Projekt