Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Ukraina - kursy

Kurs języka polskiego dla słuchaczy z Ukrainy. Poziom początkujący

Prowadzący: dr Monika Válková-Maciejewska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 0,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 13.04.2022
Zamknięcie zapisów: 14.04.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.05.2022 8:00 - 11:15
2. środa 18.05.2022 8:00 - 11:15
3. środa 25.05.2022 8:00 - 11:15
4. środa 1.06.2022 8:00 - 11:15
5. środa 8.06.2022 8:00 - 11:15
6. środa 22.06.2022 8:00 - 12:15
7. środa 29.06.2022 8:00 - 12:15

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs języka polskiego dla słuchaczy z Ukrainy - poziom początkujący ma na celu przygotowanie do komunikacji i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim. Zakłada się, że po zakończeniu kursu studenci będą posiadali podstawowe kwalifikacje w zakresie umiejętności czytania, rozumienia, mówienia i pisania.

Tematyka kursu

Program zakłada ćwiczenie umiejętności związanych z pięcioma sprawnościami, tzn. mówienie, pisanie, słuchanie, rozumienie tekstu pisanego oraz poprawność gramatyczna.

Na zajęciach kształtowane są poszczególne umiejętności:

Umiejętność mówienia: słuchacz umie znaleźć się w sytuacji, utworzyć dialogi, krótkie monologi, prezentacje, scenki rodzajowe w rolach (student, profesor, nauczyciel, pracodawca, członek rodziny, kolega).

W zakresie słuchania: słuchacz rozumie teksty czytane przez lektora, a także łatwe piosenki, nagrania z kaset i płyt, podstawowe zwroty i wyrażenia artykułowane przez rodzimych użytkowników języka polskiego

W zakresie pisania: słuchacz umie utworzyć pojedyncze wypowiedzi (dialogi), życzenia, podziękowania, powitania, pożegnania, przeproszenia, pozdrowienia, wypracowania: mój dzień, moja rodzina i in.

W zakresie czytania: słuchacz umie poprawnie wyartykułować, wypowiedzieć i przeczytać krótki tekst na powyższe tematy, przy czym jednocześnie rozumie, co czyta.

W zakresie gramatyki: słuchacz umie zastosować w praktyce zasady gramatyczne dotyczące koniugacji i deklinacji; składnia: zdania pojedyncze, zdania pytające.

Zważywszy na występowanie wzmożonej interferencji u osób ukraińskojęzycznych szczególny nacisk położony zostanie właśnie na kształcenie tej sprawności.

+ Interpunkcja, ortografia, pismo, alfabet.

Efekty uczenia się

Po odbyciu cyklu zajęć słuchacz:

  • umie posługiwać się językiem polskim na poziomie komunikatywnym, z uwzględnieniem poprawności gramatycznej
  • rozumie najważniejsze treści i intencje zawarte w tekstach pisanych i wypowiedziach mówionych, dotyczące tematów związanych z życiem codziennym, czasem wolnym, szkołą oraz typowymi sytuacjami w pracy, wyrażone w prosty sposób;
  • umie posługiwać się językiem w typowych sytuacjach codziennych, w polskich realiach, w tym związanych z komunikowaniem się na uniwersytecie (język oficjalny/nieoficjalny);
  • umie napisać prosty tekst ogólny, popularny na temat, a także na temat odnoszący się do ich własnych zainteresowań;
  • umie krótko opowiedzieć o własnych zainteresowaniach, wyrazić i krótko uzasadnić własny pogląd oraz opisać zdarzenie

Metody pracy

Wykład, ćwiczenia, praca w grupach, praca z materiałami audiowizualnymi, praca z tekstami kultury, aplikacje e-learningowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 0,00 zł

Test pisemny.