Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Kurs podstawowy języka węgierskiego- kontynuacja

Prowadzący: dr Paweł Kornatowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: węgierski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 18:30 - 20:00
2. wtorek 8.11.2022 18:30 - 20:00
3. wtorek 15.11.2022 18:30 - 20:00
4. wtorek 22.11.2022 18:30 - 20:00
5. wtorek 29.11.2022 18:30 - 20:00
6. wtorek 6.12.2022 18:30 - 20:00
7. wtorek 13.12.2022 18:30 - 20:00
8. wtorek 20.12.2022 18:30 - 20:00
9. wtorek 27.12.2022 18:30 - 20:00
10. wtorek 3.01.2023 18:30 - 20:00
11. wtorek 10.01.2023 18:30 - 20:00
12. wtorek 17.01.2023 18:30 - 20:00
13. wtorek 24.01.2023 18:30 - 20:00
14. wtorek 31.01.2023 18:30 - 20:00
15. wtorek 7.02.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs stanowi kontynuację rozpoczętego w marcu 2022 r. kursu podstawowego języka węgierskiego. Celem kursu jest rozwój podstawowych kompetencji językowych: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka węgierskiego na poziomie A1.2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Uczestnicy kursu zapoznają się ponadto z kontekstem pragmatycznym użycia poznanych zagadnień językowych, jak również z elementami węgierskiej kultury.

Tematyka kursu

Użycie języka w sytuacjach codziennych:

- prowadzenie prostych rozmów (zakupy, wymiana opinii, subiektywne oceny)

- składanie propozycji, formułowanie zaproszenia

- zgoda oraz odmowa przyjęcia propozycji/zaproszenia

- składanie zamówienia w restauracji/kawiarni

- formułowanie zapytań

- ustalanie i opis programu dnia

- spędzanie czasu wolnego

 

Słownictwo:

- podstawowe słownictwo określające otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy (urządzenia biurowe, jedzenie i napoje, miejsca pracy, budynki)

- podstawowe cechy otoczenia, w którym na co dzień funkcjonujemy (cechy ludzkie oraz cechy przedmiotów)

- nazwy codziennych czynności (m.in. w pracy, w domu, w czasie wolnym)

- określanie dni, pór dnia i roku

- określanie ilości

 

Zagadnienia gramatyczne:

- odmiana tzw. czasowników w czasie teraźniejszym, trybie oznajmującym – kontynuacja

- odmiana rzeczowników przez przypadki (biernik, narzędnik, wybrane przypadki miejsca)

- odmiana przymiotników przez przypadki (biernik)

- liczba mnoga przymiotników i zaimków wskazujących

- podstawy słowotwórstwa (tworzenie wyrazów pochodnych i złożeń) – kontynuacja

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących i przeczących) oraz pytających (otwartych i zamkniętych) – kontynuacja

 

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisania

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu i osiągnięciu efektów kształcenia uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Klasyczny lektorat języka węgierskiego jako obcego obejmujący:

- pracę z tekstem

- odsłuchy nagrań audio

- ćwiczenia ustne

- symulacje sytuacji komunikacyjnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów