Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Kurs podstawowy języka węgierskiego- kurs stacjonarny

Prowadzący: dr Paweł Kornatowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ węgierski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 23.01.2023 19:00 - 20:30
2. poniedziałek 30.01.2023 19:00 - 20:30
3. poniedziałek 6.02.2023 19:00 - 20:30
4. poniedziałek 13.02.2023 19:00 - 20:30
5. poniedziałek 20.02.2023 19:00 - 20:30
6. poniedziałek 27.02.2023 19:00 - 20:30
7. poniedziałek 6.03.2023 19:00 - 20:30
8. poniedziałek 13.03.2023 19:00 - 20:30
9. poniedziałek 20.03.2023 19:00 - 20:30
10. poniedziałek 27.03.2023 19:00 - 20:30
11. poniedziałek 3.04.2023 19:00 - 20:30
12. poniedziałek 17.04.2023 19:00 - 20:30
13. poniedziałek 24.04.2023 19:00 - 20:30
14. poniedziałek 8.05.2023 19:00 - 20:30
15. poniedziałek 15.05.2023 19:00 - 20:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych: rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka węgierskiego na poziomie A1.1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Uczestnicy kursu zapoznają się ponadto z kontekstem pragmatycznym użycia poznanych zagadnień językowych, jak również z elementami węgierskiej kultury.

Tematyka kursu

Użycie języka w sytuacjach codziennych:

- zwroty grzecznościowe (przywitanie się, pożegnanie, prośba, udzielanie zgody, odmowa, podziękowanie, przeprosiny)

- przedstawianie się (imię i nazwisko, narodowość, zawód, wiek)

- prowadzenie prostych rozmów (wyrażanie opinii, udzielanie rady)

- opis ludzi i przedmiotów (wygląd zewnętrzny: wielkość, kolor, subiektywna ocena)

- podawanie ilości, ceny, godziny

- określanie lokalizacji

 

Słownictwo:

- zwroty grzecznościowe

- podstawowe słownictwo określające wygląd zewnętrzny człowieka (części ciała, ubiór, dodatki)

- podstawowe słownictwo określające otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy (budynki, meble, przedmioty, pojazdy, jedzenie i napoje)

- podstawowe cechy otoczenia, w którym na co dzień funkcjonujemy (cechy ludzkie, rozmiary, kolory)

- nazwy krajów, narodowości i języków

- nazwy zawodów

- liczebniki

- nazwy codziennych czynności

 

Zagadnienia gramatyczne:

- podstawowe wiadomości nt. struktury języka węgierskiego (aglutynacja, harmonia samogłoskowa, brak rodzaju gramatycznego)

- odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym, trybie oznajmującym

- odmiana rzeczowników przez przypadki (podstawy biernika, wybrane przypadki miejsca)

- liczba mnoga rzeczowników

- podstawy słowotwórstwa (tworzenie wyrazów pochodnych i złożeń)

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących i przeczących) oraz pytających (otwartych i zamkniętych)

 

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisania

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu i osiągnięciu efektów kształcenia uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- zna i stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Klasyczny lektorat języka węgierskiego jako obcego obejmujący:

- pracę z tekstem

- odsłuchy nagrań audio

- ćwiczenia ustne

- symulacje sytuacji komunikacyjnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.