Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Leki - oryginalne, generyczne, biologiczne, biopodobne. Jak powstają, jak i gdzie działają, kiedy są bezpieczne?

Prowadzący: dr Agnieszka Knopik-Skrocka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 17:30 - 19:45
2. środa 18.10.2017 17:30 - 19:45
3. środa 25.10.2017 17:30 - 19:45
4. środa 8.11.2017 17:30 - 19:45
5. środa 15.11.2017 17:30 - 19:45

Wydział Biologii
ul. Umultowska 89; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

  1. Zapoznanie z etapami i założeniami procedury opracowywania nowych leków (badania podstawowe, przedkliniczne, kliniczne).
  2. Przekazanie wiedzy na temat różnic między syntetycznymi lekami oryginalnymi i odtwórczymi (generycznymi).
  3. Przedstawienie wiedzy na temat mechanizmów działania, produkcji i udziału w rynku farmaceutycznym biofarmaceutyków (leki biologiczne) .
  4. Ukazanie różnic miedzy lekami biologicznymi i biopodobnymi.
  5. Zapoznanie z mechanizmami metabolizowania leków w organizmie, interakcji leków ze składnikami diety oraz oddziaływań między lekami.
  6. Przedstawienie wiedzy o potencjalnych miejscach i mechanizmach działania wybranych leków oraz o sposobach zwiększania ich powinowactwa do komórek.
  7. Ukazanie aktualnych sposobów leczenia chorób cywilizacyjnych (nowotwory, miażdżyca, choroby krążenia, choroba Alzheimera, Parkinsona)

Tematyka kursu

Poszczególne spotkania koncentrować się będą wokół poniższych zagadnień:

Badania podstawowe, przedkliniczne, kliniczne w opracowywaniu leków oryginalnych.

Syntetyczne leki oryginalne a odtwórcze (generyczne).

Biofarmaceutyki (leki biologiczne) i biopodobne - przykłady, charakterystyka i udział w rynku farmaceutycznym.

Metabolizowanie leków w organizmie oraz ich interakcje ze składnikami diety (rola cytochromów, wolni i szybcy metabolizerzy, pro-leki).

Miejsca i mechanizmy działania wybranych leków w organizmie człowieka oraz sposoby zwiększania ich powinowactwa do komórek docelowych (terapia celowana - wybiórcza przy udziale liposomów, przeciwciał monoklonalnych, molekularnego konia trojańskiego).

Aktualne sposoby leczenia chorób cywilizacyjnych  (nowotwory, miażdżyca, choroby krążenia, choroba Alzheimera, Parkinsona).

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

wymienić i scharakteryzować etapy i założenia procesu opracowywania nowych leków

wskazać różnice między lekami oryginalnymi a odtwórczymi

wymienić przykłady biofarmaceutyków i objaśnić mechanizmy ich działania

wskazać różnice między lekami biologicznymi i biopodobnymi

przedstawić mechanizmy metabolizowania leków oraz zróżnicowanie populacji ludzkiej w zakresie szybkości metabolizowania wolni, ultraszybcy metabolizerzy)

wskazać miejsca działania wybranych leków w organizmie człowieka oraz sposoby zwiększania ich powinowactwa do miejsc docelowych

przedstawić strategie leczenia wybranych chorób cywilizacyjnych (nowotwory, miażdżyca, choroby krążenia, choroba Alzheimera, Parkinsona)

Metody pracy

Wykład informacyjny/konwersatoryjny wzbogacony w obrazy mikroskopowe, animacje


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów