Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne [kursy zdalne]

Makro i mikro ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

Prowadzący: prof. UAM dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 15.11.2022 17:30 - 19:00
2. wtorek 22.11.2022 17:30 - 19:00
3. wtorek 29.11.2022 17:30 - 19:00
4. wtorek 6.12.2022 17:30 - 19:00
5. wtorek 13.12.2022 17:30 - 19:00
6. wtorek 20.12.2022 17:30 - 19:00
7. wtorek 3.01.2023 17:30 - 19:00
8. wtorek 10.01.2023 17:30 - 19:00
9. wtorek 17.01.2023 17:30 - 19:00
10. wtorek 24.01.2023 17:30 - 19:00
11. wtorek 31.01.2023 17:30 - 19:00
12. wtorek 7.02.2023 17:30 - 19:00
13. wtorek 14.02.2023 17:30 - 19:00
14. wtorek 21.02.2023 17:30 - 19:00
15. wtorek 28.02.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie problematyki z zakresu gospodarki energetycznej w wymiarze globalnym, krajowym oraz gospodarstw domowych.

Kurs przybliża problematykę z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. Jego treści dotyczą perspektyw rozwoju poszczególnych gałęzi energetyki. Akcent położony zostaje na zagadnienia związane z zaspokojenie potrzeb rynku wewnętrznego w surowce energetyczne. Zestawienie prognoz dotyczących popytu na poszczególne nośniki energii z możliwościami ich zaspokojenia stanowi punkt odniesienia dla przedstawianych treści merytorycznych. Ważną ich część stanowić będą zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych, sytuacji na rynkach surowcowych oraz mechanizmów wzajemnego oddziaływania obu nadmienionych elementów.

Tematyka kursu

zagadnienia z zakresu gospodarki energetycznej.

Wśród podejmowanych tematów znajdą się te, które związane są bezpośrednio z międzynarodowymi rynkami surowców energetycznych oraz paliwowymi.  Zaprezentowane zostaną wielkości zasobów naturalnych poszczególnych państw w zestawieniach z ich rzeczywistym zapotrzebowaniem. Przybliżone zostaną procesy związane z produkcją energii elektrycznej w poszczególnych typach elektrowni, wydobyciem kopalin, rafinacją ciekłych węglowodorów. Istotne miejsce w wykładzie zajmą kwestie związane z oddziaływaniem sektora energetycznego na środowisko naturalne. Odrębne miejsce poświęcone zostanie funkcjonowaniu międzynarodowych koncernów gas&oil. Odrębnym elementem kursu będzie audyt energetyczny. Uczestnicy poznają zasady obliczania zużycia energii przez poszczególne sprzęty domowe oraz zasady redukcji zużycia energii.

Efekty uczenia się

Poznanie zagadnień związanych z gospodarowaniem energią, kształtowanie świadomości ekonomicznej i ekologicznej.

Nabycie praktycznych umiejętności związanych z gospodarką energetyczną w skali mikro (jak umiejętnie gospodarować energią elektryczną i ciepłem w gospodarstwach domowych)

Poznanie zasad inwestycji giełdowych w surowce energetyczne

Umiejętność odczytywania i wstępnej analizy danych dotyczących z zakresu energetyki oraz metodologii sporządzania prognoz konsumpcyjnych.

Metody pracy

wykład, konwersacja, analizy danych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów