Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Miasta i ich struktury

Prowadzący: dr Cezary Mądry


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 210,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 22.01.2022 12:30 - 14:45
2. sobota 29.01.2022 12:30 - 14:45
3. sobota 26.02.2022 12:30 - 14:45
4. sobota 5.03.2022 12:30 - 14:45
5. sobota 12.03.2022 12:30 - 14:45
6. sobota 19.03.2022 12:30 - 14:45
7. sobota 26.03.2022 11:45 - 13:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Od wieków miasta są centrum wymiany dóbr i usług. Z biegiem czasu jednak ich wielkość i znaczenie ulegają zmianom. Miasta podlegają zmianom nie tylko w relacji z innymi jednostkami osadniczymi, ale również wewnątrz siebie. Celem zajęć jest omówienie przemian zachodzących w strukturach miast w różnych wymiarach: rozplanowania, przemian demograficznych, migracji wewnątrzmiejskich, przemian społecznych czy funkcjonalnych. Bogata warstwa ilustracyjna z miast z wielu krajów i kontynentów będzie istotnym elementem dyskusji.

Tematyka kursu

- Czy podział na miasto i wieś jest dziś ostry? Jak powstało osadnictwo i pierwsze miasta, czyli o rewolucji neolitycznej i koncepcji ewolucyjnej. Rozprzestrzenianie idei miast i jej ścieżki;

- Co się dzieje z miastem wraz z upływem czasu, czyli o stadiach rozwoju miast;

- Rozplanowanie miast i różnice w koncepcjach planistycznych na świecie. Współczesne nurty w urbanistyce;

- Jak w miastach rozmieszczona jest ludność i czy to ma znaczenie? Jak wytłumaczyć zmiany miejsc zamieszkania wewnątrz miast i ich okolic?

- Wszyscy równi czy niektórzy ą równiejsi, czyli o rozmieszczeniu grup społecznych w tkance miasta;

- A po co są miasta? Czyli o funkcjach miast, wykorzystaniu ich przestrzeni  i sposobach ich badania.

- Czy miasto istnieje samo dla siebie, czyli o relacjach między miastami.

- Wszystkie rozważania poparte są licznymi przykładami z różnych części świata.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia kursant:

Rozumie podstawowe terminy związane z osadnictwem;

- Rozumie relacje między strukturami osadniczymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, ich historyczną ewolucję, a także różnice międzykulturowe. Potrafi przeprowadzić i przedstawić analizę zjawisk społecznych, demograficznych i zmian funkcjonalnych jednostek osadniczych;

- Zna i rozumie wpływ uwarunkowań przyrodniczych na procesy rozwoju osadnictwa w układach przestrzennych – lokalnych, regionalnych, krajowych

- Rozumie różnice w strukturach przestrzennych miast: morfologicznej, demograficznej, społecznej i funkcjonalnej;

- W sposób uporządkowany, zna kluczowe zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego i projektowania układów przestrzennych miast. Potrafi je wykorzystać w analizie struktur przestrzennych jednostek osadniczych;

-rozumie relacje jakie zachodzą pomiędzy jednostkami osadniczymi;

Metody pracy

wykład z prezentacją, studia przypadków


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

pisemny (pytania otwarte), w przypadku wznowienia obostrzeń pandemicznych – ustny za pośrednictwem MS Teams.