Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Między dawnym a nowym. Historia sztuki w kulturze popularnej

Prowadzący: mgr Michał Szymański


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 27.03.2021 11:00 - 12:30
2. sobota 10.04.2021 11:00 - 12:30
3. sobota 17.04.2021 11:00 - 12:30
4. sobota 24.04.2021 11:00 - 12:30
5. sobota 8.05.2021 11:00 - 12:30
6. sobota 15.05.2021 11:00 - 12:30
7. sobota 22.05.2021 11:00 - 12:30
8. sobota 29.05.2021 11:00 - 12:30
9. sobota 5.06.2021 11:00 - 12:30
10. sobota 12.06.2021 11:00 - 12:30
11. sobota 19.06.2021 11:00 - 12:30
12. sobota 26.06.2021 11:00 - 12:30
13. sobota 3.07.2021 11:00 - 12:30
14. sobota 10.07.2021 11:00 - 12:30
15. sobota 17.07.2021 11:00 - 12:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem jest refleksja nad dziełami współczesnej kultury wizualnej w ujęciu historii sztuki, która pozwoli zbadać ten obszar z nowej, niezaproponowanej wcześniej perspektywy.  W ramach zajęć zaprezentowane zostanie podejście wywodzące się z badań intertekstualnych, mające ujawnić potencjał klasycznych obiektów artystycznych do odczytania poza pierwotnym kontekstem.  Z tym wiążę się próba wskazania na rozwój kultury wizualnej w kategoriach ciągłości, objawiająca się w cyklicznym powracaniem określonych tematów i rozwiązań plastycznych. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na dialog między tworami różnych mediów, tworzonych w odległych okresach historycznych. W rezultacie dostrzec można istotną rolę sztuki uznanej za kanoniczną, na dzieła współczesnej „kultury popularnej”, co pozwoli zrozumieć istotę wielu powszechnych obecnie zjawisk wizualnych. Zajęcia mają uwrażliwić na współczesną estetykę, jednocześnie ułatwiając odnalezienie się w przytłaczającej ilości obrazów napływających z różnych mediów. Rozpoznanie określonej konwencji i rozwiązań formalnych staje się podstawą do krytycznej oceny i selekcji interesujących artystyczne wytworów. Z kolei zapoznanie się ze aparatem teoretycznych pojęć, takich jak topos, recepcja, reminiscencja, cytat, aluzja, czy remake ma umożliwić lepsze zrozumienie elementów wpływających na kształtowanie współczesnej kultury wizualnej.

Tematyka kursu

Problematyka zajęć oscyluje wokół zagadnienia relacji różnych tworów współczesnej kultury wizualnej z klasycznymi formami twórczości, jak malarstwo, grafika, fotografia artystyczna, rzeźba i architektura. Wykład stanowi propozycję szerszego spojrzenia na rolę historii sztuki w badaniach nowymi obszarami kultury wizualnej, uwzględniając potencjalny wkład tej dyscypliny w analizę różnych dziedzin klasyfikowanych do tzw. „kultury popularnej”. Wskazane relacje obejmują wpływ konkretnych dzieł i szerzej, rozwiązań artystycznych od starożytności do połowy XX wieku na styl wizualny i symbolikę w wielu współczesnych mediach. Od plakatu, komiksu i różnych typów animacji, przez fotografię reklamową, po  filmy pełnometrażowe oraz seriale, czy ostatecznie gry komputerowe.

Prześledzenie nakreślonych w ten sposób odniesień pozwoli na zaprezentowanie podstawowego warsztatu historyka sztuki połączonego z podejściem intertekstualnym. Objawia się to w ikonograficznej i stylistycznej klasyfikacji oraz analizie komparystycznej, która umożliwia wyciąganie wniosków płynących z porównań dzieł należących do różnych mediów.   Wskazane podejście implikuje zagadnienie reprodukcyjności, rozumianej nie tylko jako technika powielania oryginalnego wzoru, ale rodzaj wędrówki danych przedstawień i motywów wizualnych przez różne media i epoki. Staje się to podstawą do spojrzenia poza podstawowe rozróżnienie na twory oryginalne i wtórne, za sprawą zapoznania się z genezę konkretnych rozwiązań artystycznych. Istotna będzie przy tym kategoria miejsc wspólnych (toposów), przetransferowana ze sfery motywów literackich  w obszar badań wizualnych (visual studies).

Efekty kształcenia

-Odniesienie podstawowych pojęć i narzędzia historii sztuki do wytworów współczesnej kultury wizualnej tworzonych w różnych mediach.

-Określenie roli i kompetencje historii sztuki w stosunku do innych dziedzin zajmujących się badaniem kultury popularnej.  

-Na podstawie cech formalnych i ikonografii, rozpoznawanie na wiązań do znanych dzieł sztuki lub danego stylu w analizowanym tekście kultury oraz określenie znaczenia danego odniesienia w interpretacji jego struktury.

- Wykorzystanie podstawowej metody komparystycznej do wykazania podobieństw i różnic w przepracowywaniu konkretnych motywów artystycznych.

-Znajomość podstawowego aparatu pojęciowego w badaniu związków między wytworami kultury popularnej a tworami usankcjonowanymi przez kanon historii sztuki.

- Przygotowanie referatu poświęconemu danego zjawiska z zakresu współczesnej kultury wizualnej i jej potencjalnemu związkowi z głównym nurtem historii sztuki na podstawie wybranych tekstów i własnych przykładów.

Metody pracy

Przygotowany w  ramach cotygodniowego cyklu wykład będzie oparty o literaturę przedmiotu z zakresu historii sztuki, kultury wizualnej, teorii współczesnych mediów oraz własne doświadczenie z zakresu badań interdyscyplinarnych. Oprócz prezentacji konceptów teoretycznych fundamentalnych dla tematyki kursu, na zajęciach będą przedstawione liczne przykłady ilustrujące omawiane zagadnienia. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

zaliczenie w formie pracy pisemnej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów