Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Miejsce wolności sumienia i wyznania w społeczeństwie demokratycznym- perspektywa strasburska i amerykańska

Prowadzący: mgr Hanna Wiczanowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 12.10.2017 17:00 - 18:30
2. czwartek 19.10.2017 17:00 - 18:30
3. czwartek 26.10.2017 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 6.11.2017 17:00 - 18:30
5. czwartek 9.11.2017 17:00 - 18:30
6. czwartek 16.11.2017 17:00 - 18:30
7. czwartek 23.11.2017 17:00 - 18:30
8. czwartek 30.11.2017 17:00 - 18:30
9. czwartek 7.12.2017 17:00 - 18:30
10. czwartek 14.12.2017 17:00 - 18:30
11. czwartek 21.12.2017 17:00 - 18:30
12. czwartek 4.01.2018 17:00 - 18:30
13. czwartek 11.01.2018 17:00 - 18:30
14. czwartek 18.01.2018 17:00 - 18:30
15. czwartek 25.01.2018 17:00 - 18:30

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych dotyczących miejsca wolności sumienia i wyznania w społeczeństwie demokratycznym w strasburskim systemie ochrony praw i wolności jednostki oraz w amerykańskim porządku konstytucyjnym. Dzięki praktycznemu charakterowi kursu (symulacje rozprawy, metoda dialogu analitycznego), uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności interpretacji przepisów zarówno Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jak i Konstytucji Stanów Zjednoczonych, co pozwoli im na właściwe zdefiniowanie pozycji wolności sumienia i wyznania na tle innych przysługujących jednostce praw i wolności.

Tematyka kursu

 Pierwszych pięć zajęć ma charakter wprowadzający i służyć będzie przybliżeniu uczestnikom konkretnych przepisów prawnych oraz standardów orzeczniczych służących ochronie wolności sumienia i wyznania w obu modelach prawnych. Późniejsze zajęcia będą poświęcone omawianiu różnorakich aspektów wolności religijnej w oparciu o autentyczne orzeczenia ETPC oraz Sądu Najwyższego USA. Poziom warsztatów jest dostosowany do osób, które nie miały wcześniej styczności z prawnym ujęciem wolności sumienia i wyznania.

Efekty kształcenia

Uczestnik warsztatów:

  1. potrafi wyjaśnić potrzebę ochrony wolności sumienia i wyznania na gruncie koncepcji społeczeństwa demokratycznego w obu systemach prawnych
  2. potrafi ocenić, który z systemów prawnych zapewnia większy stopień ochrony prawnej wolności sumienia i wyznania
  3. rozwiązuje kazusy dotyczące wolności sumienia i wyznania w obu systemach prawnych
  4. na podstawie zdobytej wiedzy, przewiduje rozstrzygnięcia ETPC oraz Sądu Najwyższego USA
  5. proponuje własne rozstrzygnięcie konkretnego problemu prawnego dotyczącego wolności sumienia i wyznania

Metody pracy

Warsztaty będą przeprowadzone  z wykorzystaniem elementów metody dialogu analitycznego (ang. analytical dialogue), autorstwa prof. Charlesa Szypszaka, sprowadzającej się do zadawania uczestnikom zajęć coraz to bardziej szczegółowych pytań dotyczących analizowanych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, co prowokuje do refleksji oraz stymuluje aktywność wszystkich uczestników zajęć. Późniejsze zajęcia będą także prowadzone z wykorzystaniem metody waloryzacyjnej, polegającej na samodzielnym wcześniejszym opracowaniu stanu faktycznego określonej sprawy, a następnie wcielenie się w określone role procesowe, symulując rozprawę przed sądem lub trybunałem właściwym dla rozpoznania sprawy. W ramach zajęć przewidziane są dwie symulacje: symulacja rozprawy przed ETPC, jak i przed Sądem Najwyższym USA.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i polegać będzie na odpowiedzi na trzy pytania otwarte. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć, systematyczne przygotowanie do zajęć (materiały na kolejne zajęcia będą udostępniane przez prowadzącą za pomocą systemu uniwersytetu otwartego bądź też wiadomości e-mail) oraz wzięcia udziału w chociaż jednej symulacji rozprawy.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów