Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Moc historii, czyli wykorzystanie storytellingu w przemówieniach publicznych

Prowadzący: mgr Hanna Wiczanowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 325,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 26.03.2022 15:00 - 18:00
2. sobota 2.04.2022 15:00 - 18:00
3. sobota 9.04.2022 15:00 - 18:00
4. sobota 23.04.2022 15:00 - 18:00
5. sobota 30.04.2022 15:00 - 18:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi technikami storytellingu jako skutecznym narzędziem w procesie przygotowywania i wygłaszania przemówień publicznych. Storytelling znacząco wpływa na budowanie naszej wiarygodności, zapamiętywalności, pozwala na zbudowanie więzi z naszą widownią oraz uporządkowanie struktury naszego przemówienia. Powyższe zalety znajdują zastosowanie zarówno w przemówieniach perswazyjnych (zwłaszcza sprzedażowych), prezentacjach naukowo-dydaktycznych, motywacyjnych, a nawet pomagają w skutecznej autoprezentacji. Typy przemówień, na które położymy nacisk pod kątem skutecznego wykorzystania historii będzie zależeć od indywidualnych preferencji uczestników kursu.

Pierwsze zajęcia poświęcone będą ogólnym założeniom storytellingu. W pierwszej kolejności uczestnicy otrzymają sugestie skąd czerpać inspiracje do zbierania historii celem ich późniejszego wykorzystania. Dalsza część polegać będzie na objaśnieniu uczestnikom wyznaczników opracowania samej historii pod kątem jej powodzenia w ramach konkretnego przemówienia. Należą do nich przede wszystkim: kreacja wyrażnego bohatera, zmiana emocji, wyraźny punkt kulminacyjny oraz struktura tzw. podróży bohatera (ang. hero’s journey). Dalsza część kursu dotyczyć będzie sposobów doboru i opowiadania historii w zależności od typu i celu szczegółowego konkretnego przemówienia (wartość dla widowni), jak również potrzeb konkretnej widowni. W związku z tym uczestnicy otrzymają również podstawową wiedzę w zakresie definiowania typu, celu konkretnego przemówienia oraz potrzeb widowni, do której będą przemawiać. Kolejnym celem kursu jest zatem pokazanie uczestnikom zależności pomiędzy wykorzystaniem storytellingu, a wartością, jaką oferują oni swojej widowni.

Kurs będzie miał charakter praktyczny, gdzie będziemy pracować nad tworzeniem konkretnych historii oraz dopasowaniem ich do konkretnego typu, celu szczegółowego oraz potrzeb naszej widowni. Uczestnicy będą mieli również okazję na bieżąco ćwiczyć elementy historii w ramach sesji wypowiedzi improwizowanych.

Tematyka kursu

Tematem kursu jest z jednej strony konstruowanie skutecznych historii, biorąc pod uwagę zarówno skuteczną kreację bohatera (takiego, z którym nasza widownia będzie się utożsamiać), jak również zmiany emocji (tak, aby poczuła je nasza widownia), między innymi dzięki wykorzystaniu struktury podróży bohatera (czyli struktury znanej z książek, filmów itp.). Znajomość podstawowych zasad storytellingu uczestnicy będą mogli następnie dopasować do typu i celu konkretnego przemówienia oraz potrzeb swojej widowni i dzięki temu efektywnie wpleść historie w treść swojego przemówienia. Do podstawowych zalet wynikających z zastosowania historii w przemówieniach należy:

- wzmocnienie wiarygodności (historia stanowi konkretny przykład)

- wzmocnienie zapamiętywalności (wyraźna akcja, wyraźny bohater) i spójności

- uwidocznienia korzyści dla widowni, szczególnie w przemówieniach perswazyjnych

- wzmocnienie więzi z widownią (pod kątem podobieństwa przeżyć, emocji)

- łatwiejsze utrzymanie uwagi widowni w przemówieniach informacyjnych (szkolenie, wykład, lekcja itp.).

- uporządkowanie struktury rozwinięcia oraz unikania niepotrzebnych wątków, dygresji

- skuteczna autoprezentacja, z jednoczesnym uniknięciem eksponowania własnego ego

- wyróżnienie się z grona innych mówców, co pomaga w osiągnięciu celu końcowego

- skuteczne przykucie uwagi we wstępie

W toku warsztatu uczestnicy nauczą się wplatania storytellingu w wybraną przez nich strukturę rozwinięcia, spójną z konkretnym celem ich przemówienia. W dalszej kolejności uczestnicy poznają sposoby wzmacniania skuteczności historii za pomocą odpowiedniego języka, mowy ciała, pauz oraz operowania głosem.  

Efekty kształcenia

 • Zapamiętywanie wiadomości:

Kursant:

 • identyfikuje podstawowe cechy struktury podróży bohatera (hero’s journey)
 • definiuje emocje bohatera w konkretnym momencie historii
 • wylicza podstawowe zalety użycia storytellingu dla skuteczności przemówienia
 • Zrozumienie wiadomości:

Kursant:

 • rozróżnia sposoby wykorzystania historii w zależności od typu i celu przemówienia oraz jego struktury
 • ilustruje wyraźne cechy bohatera w swojej historii
 • ilustruje przebieg struktury podróży bohatera
 • wyjaśnia, jak jego język, głos, mowa ciała wpływają na skuteczność konkretnej historii
 • wyjaśnia, jak wpleść historię w znane mu struktury rozwinięcia

 

 • Zastosowanie w sytuacjach typowych

Kursant:

 • przedstawia rozwiązania służące wzmocnieniu bohaterów konkretnej historii
 • przedstawia rozwiązania dotyczące ulepszenia struktury podróży bohatera
 • porównuje skuteczność dwóch narzędzi retorycznych i ich wpływ na skuteczność historii
 • stosuje strukturę podróży bohatera, wkomponowując historię w konkretne przemówienie

Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Kursant:

 • ocenia stopień wiarygodności danej historii
 • analizuje wpływ danej historii (jej aspektów technicznych) na osiągnięcie celu danego przemówienia
 • ocenia właściwość wykorzystania narzędzi retorycznych dla powodzenia konkretnej historii
 • analizuje wpływ historii dla powodzenia procesu sprzedażowego
 • analizuje wpływ historii dla powodzenia autoprezentacji

Metody pracy

Początkowe zajęcia dotyczące sposobów gromadzenia historii oraz podstawowych cech storytellingu zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem elementów metody analytical dialogue, autorstwa prof. Charlesa Szypszaka oraz tradycyjnej metody problemowej, sprowadzającej się do zadawania uczestnikom zajęć coraz to bardziej szczegółowych pytań dotyczących  zarówno tworzonej przez nich historii, jak i wartości, jaką zamierzają przekazać widowni, cech odbiorców konkretnego przemówienia oraz wplecenia historii w jego strukturę. Niekiedy uczestnicy będą także proszeni o indywidualne zdefiniowanie emocji widocznych w danej historii, cech jej bohatera, prawidłowości użytej struktury itp.

W dalszej części zajęć przeważać będzie metoda praktyczna, polegająca na przygotowywaniu poszczególnych elementów historii,  definiowania celu przemówienia, zależności pomiędzy historią a strukturą danego przemówienia, doborze właściwych narzędzi retorycznych oraz wygłaszania krótkich wypowiedzi improwizowanych celem oswojenia się publicznym opowiadaniem historii, jak również uzyskania kompleksowej informacji zwrotnej. Pod koniec zajęć zostanie wykorzystana metoda waloryzacyjna, polegająca na oglądaniu fragmentów nagranych przemówień celem analizy skuteczności wykorzystania storytellingu. Uczestnicy będą także na bieżąco prezentować swoje własne przemówienia z wykorzystaniem storytellingu w odniesieniu do różnych typów wypowiedzi: perswazyjnych (zwłaszcza sprzedażowych), motywacyjnych, informacyjnych oraz pod kątem autoprezentacji.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin nie jest koniecznym zakończeniem kursu. Muszą do niego podejść jedynie ci uczestnicy, którzy chcą uzyskać świadectwo ukończeniu kursu. Będzie on polegać na przygotowaniu przemówienia ze skutecznym wykorzystaniem technik storytellingu na podstawie wiedzy uzyskanej na zajęciach. Po wygłoszeniu takiego przemówienia, uczestnik otrzyma kompleksową informację zwrotną (z naciskiem na storytelling) od prowadzącej oraz pozostałych uczestników zajęć. Końcowa ocena zależeć będzie od skuteczności wykorzystania technik storytellingu, objaśnianych przez prowadzącą w toku zajęć oraz zaangażowania i aktywności na zajęciach.