Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Modele gospodarcze w wybranych państwach świata- teoria i praktyka

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 11.10.2017 18:00 - 20:15
2. środa 18.10.2017 18:00 - 20:15
3. środa 25.10.2017 18:00 - 20:15
4. środa 8.11.2017 18:00 - 20:15
5. środa 15.11.2017 18:00 - 20:15
6. środa 22.11.2017 18:00 - 20:15
7. środa 29.11.2017 18:00 - 20:15
8. środa 6.12.2017 18:00 - 20:15
9. środa 13.12.2017 18:00 - 20:15
10. środa 20.12.2017 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Umultowska 89a; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- Dostarczenie wiedzy na temat cech wspólnych oraz różnic wiodących modeli gospodarczych;

- Wyuczenie umiejętności analizy i oceny możliwości implementacji skutecznych rozwiązań

stosowanych w wybranych państwach do polityki gospodarczej realizowanej w Polsce;

Wykształcenie kompetencji skutecznej komunikacji interpersonalnej i negocjacyjnej w ramach

prowadzenia debat dotyczących dylematów polityki gospodarczej.

Tematyka kursu

- Ewolucja amerykańskiego modelu rozwoju

- Specyfika japońskiego modelu gospodarczego

- Social state w modelu szwedzkim

- Społeczna gospodarka rynkowa w RFN

- Chilijski model rozwoju

- Koreańska droga do rozwoju

- Chińska trzecia droga

- Kryzysy finansowe i gospodarcze

- Polityka gospodarcza na tle wiodących modeli

Efekty kształcenia

Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu polityki gospodarczej i determinantów rozwoju;

Opisuje i nazywa główne mierniki rozwoju, główne modele i teorie;

Rozpoznaje determinanty występowania dysproporcji rozwojowych i barier rozwoju

poszczególnych państw i potrafi wskazać środki zaradcze;

Analizuje i ocenia skuteczność realizacji polityki gospodarczej w określonych warunkach

geograficznych, demograficznych i kulturowych;

Kalkuluje wpływ wdrażanych reform na skuteczność i dynamikę rozwoju gospodarczego w

poszczególnych typach państw;

Otwarty jest na argumentację merytoryczną podczas debat koncepcyjnych, niezależnie od

reprezentowanych preferencji politycznych;

Wyraża oceny dotyczące trafności podejmowanych działań przez rządy państw i formuje

postulaty wobec zmian polityki gospodarczej.

Metody pracy

- wykład konwersatoryjny

- debaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Aktywny udział debatach oraz pisemna praca „Analiza efektywności decyzji

gospodarczych”.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów