Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Multikulturalizm- polityka wielokulturowości

Prowadzący: dr Łukasz Dulęba


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 25.03.2022 17:00 - 18:30
2. piątek 1.04.2022 17:00 - 18:30
3. piątek 8.04.2022 17:00 - 18:30
4. piątek 22.04.2022 17:00 - 18:30
5. piątek 29.04.2022 17:00 - 18:30
6. piątek 6.05.2022 17:00 - 18:30
7. piątek 13.05.2022 17:00 - 18:30
8. piątek 20.05.2022 17:00 - 18:30
9. piątek 27.05.2022 17:00 - 18:30
10. piątek 3.06.2022 17:00 - 18:30

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat problematyki wielokulturowości i różnorodnych uzasadnień dotyczących stosowanych polityk względem mniejszości kulturowych, etnicznych czy religijnych. Uczestnicy kursu zaznajomią się z najważniejszymi dylematami związanymi ze współczesnymi różnicami społecznymi i kulturowymi we współczesnych liberalnych demokracjach. Dodatkowo kurs ma na celu uświadomienia roli i znaczenia pluralizmu oraz wagi dialogu międzykulturowego. W czasie kursu uczestnicy dowiedzą się o przyczynach migracji, teoretycznych podstawach multikulturalizmu oraz różnorodnych konsekwencjach funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw.

Tematyka kursu

Temat zajęć stanowi szeroko pojęta polityka wielokulturowości, czyli działania prowadzone przez państwa, mające na celu przeciwdziałać negatywnym efektom różnorodności kulturowej oraz jednocześnie wspierać pluralizm w celu silniejszej integracji społecznej. W zakres kursu wchodzić będą zarówno propozycje względem różnorodności kulturowej, a także analiza polityk migracyjnych i integracyjnych poszczególnych państw. Uczestnicy kursu poznają specyfikę historii integracji mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, a także dowiedzą się o różnorodnych podejściach względem imigrantów w powojennej historii Europy. Na zajęciach omawiane będą także krytyki polityki wielokulturowości oraz współczesne kontrowersje związane z tematem tożsamości kulturowej, np. polityczna poprawność czy feministyczna krytyka multikulturalizmu.

Polecana literatura:

  1. Modood, Multikulturalizm, Poznań 2014.
  2. Szahaj A., E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2010.
  3. Włoch B., Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii, Warszawa 2011.
  4. Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wołowiec 2010.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

  • scharakteryzować główne nurty współczesnej myśli politycznej względem idei multikulturalizmu,
  • zidentyfikować i objaśniać główne modele polityk integracyjnych,
  • przedstawić odpowiednie krytyki multikulturalizmu obecne we współczesnej myśli politycznej i zestawiać je z konkretnymi działaniami politycznymi.

Metody pracy

Kurs oparty będzie na elementach wykładu oraz warsztatów dających uczestnikom kursu możliwość przedstawienia własnych przemyśleń dotyczących treści zajęć. Kurs prowadzony będzie z wykorzystaniem tradycyjnych metod kształcenia. Dodatkowo w czasie zajęć wykorzystane zostaną zasoby cyfrowe ułatwiające utrwalenie treści kształcenia. Do każdych zajęć przedstawione będą materiały dydaktyczne, udostępnione uczestnikom kursu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie pisemnej, forma otwarta dotycząca podstawowych problemów omawianych w czasie zajęć.