Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Myślenie polityczne Polaków w przeszłości i obecnie

Prowadzący: Prof. zw. dr hab Karol Olejnik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.10.2017 16:30 - 18:00
2. czwartek 12.10.2017 16:30 - 18:00
3. czwartek 19.10.2017 16:30 - 18:00
4. czwartek 26.10.2017 16:30 - 18:00
5. czwartek 9.11.2017 16:30 - 18:00
6. czwartek 16.11.2017 16:30 - 18:00
7. czwartek 23.11.2017 16:30 - 18:00
8. czwartek 30.11.2017 16:30 - 18:00
9. czwartek 7.12.2017 16:30 - 18:00
10. czwartek 14.12.2017 16:30 - 18:00
11. czwartek 21.12.2017 16:30 - 18:00
12. czwartek 4.01.2018 16:30 - 18:00
13. czwartek 11.01.2018 16:30 - 18:00
14. czwartek 18.01.2018 16:30 - 18:00
15. czwartek 25.01.2018 16:30 - 18:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Ukazanie kształtowania się postaw politycznych społeczeństwa polskiego na przestrzeni naszej historii. Przekazanie wiedzy na temat kształtowania się w Polsce myślenia politycznego wraz z całokształtem uwarunkowań (ekonomicznych, społecznych, kulturowych)

Tematyka kursu

Definicja myślenia politycznego (jednostki i zbiorowości) i jego uwarunkowania; ustrój państwa a warunki aktywności politycznej społeczeństwa (od Rzeczpospolitej szlacheckiej do państwa demokratycznego); myślenie polityczne szlachty; społeczeństwo bez państwa (myślenie polityczne społeczeństwa polskiego w okresie rozbiorów); partie polityczne i ich rola w kształtowaniu myślenia politycznego; kierunki myślenia politycznego społeczeństwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego; dylematy postaw politycznych w Polsce po roku 1945; myślenie polityczne współczesnego społeczeństwa polskiego.

Efekty kształcenia

Celem cyklu proponowanych wykładów jest pogłębienie znajomości procesów działających w przestrzeni politycznej każdego państwa W szczególności chodzi o to aby słuchacze zyskali: Postrzegani zależności pomiędzy interesem państwa a polityczną aktywnością społeczeństwa. Pomiędzy interesem jednostki a interesem zbiorowości  Umiejętność krytycznej oceny decyzji decydentów politycznych w przeszłości i współcześnie. Ukształtowanie przekonania o konieczności aktywności politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego. Tym samym uczestnicy cyklu proponowanych wykładów winni przyjąć postawę aktywną wobec wydarzeń, zarówno w skali lokalnej 9winno to skutkować aktywnością w swojej „małej ojczyźnie) jak też większą aktywnością w skali całego państwa (angażowanie się w wyborach powszechnych itp.). W sumie: wysłuchanie cyklu proponowanych wykładów spowoduje pojawienie się grupy bardziej dojrzałych obywateli, świadomych swoich obowiązków wobec wspólnej Ojczyzny.

Metody pracy

wykłady-konwersatoria


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Istnieje możliwość zdawania egzaminów zarówno w formie ustnej jak i pisemnej (do wyboru) Egzamin pisemny polegał będzie na opracowaniu tematu, który zostanie uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów