Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Na cienkim lodzie. Wpływ zmian klimatu na kriosferę świata

Prowadzący: dr Jakub Małecki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 16.10.2017 18:00 - 20:15
2. poniedziałek 23.10.2017 18:00 - 20:15
3. poniedziałek 30.10.2017 18:00 - 20:15
4. poniedziałek 6.11.2017 18:00 - 20:15
5. poniedziałek 13.11.2017 18:00 - 20:15
6. poniedziałek 20.11.2017 18:00 - 20:15
7. poniedziałek 27.11.2017 18:00 - 20:15
8. poniedziałek 4.12.2017 18:00 - 20:15
9. poniedziałek 11.12.2017 18:00 - 20:15
10. poniedziałek 18.12.2017 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • zapoznanie słuchacza z podstawowymi zagadnieniami i problemami kriologii ze szczególnym uwzględnieniem lodowców,
 • uświadomienie roli i wrażliwości kriosfery w ziemskim systemie przyrodniczym oraz wpływu człowieka na klimat i kriosferę
 • zwiększenie świadomości związanej z wpływem człowieka na klimat i jego skutkami

Tematyka kursu

 • Przyczyny zmian klimatu w dawnych epokach geologicznych, efekt cieplarniany, naturalne i antropogeniczne źródła gazów cieplarnianych, zmiany klimatu w XX i XXI wieku
 • Wieloletnia zmarzlina – rola w przyrodzie, cykl węglowy, wzrost temperatury zmarzliny, konsekwencje tajania dla lokalnych społeczności i reszty świata
 • Lód morski – rola w przyrodzie, proces powstawania, zmiany zasięgu paku lodowego i ich przyczyny i skutki dla Arktyki, Antarktyki i świata
 • Śnieg – rola w przyrodzie, proces powstawania, właściwości śniegu, zmiany pokrywy śnieżnej na świecie w ostatnich dekadach
 • Historia zlodowaceń Ziemi w geologicznej skali czasu – przyczyny zlodowaceń i interglacjałów, pamiątki po dawnych lądolodach zapisane w skałach i rzeźbie powierzchni, Polska jako glacjalny skansen
 • Współczesne zlodowacenie świata, klasyfikacje lodowców, rola lodowców w zmianach poziomu Wszechoceanu i kształtowaniu globalnego klimatu
 • Bilans masy, powstawanie i zanikanie lodowców, główne procesy przyrastania i ubytku lodu, procesy sterujące topnieniem, bilans cieplny powierzchni lodu
 • Lodowce "ciepłe", zimne i mieszane – zróżnicowanie termiczne lodowców, rola termiki w ogólnym funkcjonowaniu lodowca i jej zmiany
 • Pochodzenie wody w lodowcach, cyrkulacja wody i odpływ, wpływ wody na ruch lodu
 • Procesy płynięcia lodu: deformacja i poślizg, lodowce aktywne i szarżujące
 • Interakcje lód-klimat, reakcja lodowców na zmiany klimatyczne, recesja i awans czoła, czynniki decydujące o wrażliwości danego lodowca na zmiany klimatu
 • Interakcje lód-ocean, lodowce uchodzące do morza i lodowce szelfowe, góry lodowe, rozpad lodowców szelfowych i lądolodów, współczesne zmiany lądolodu Antarktydy

Efekty kształcenia

 

Po ukończeniu kursu uczestnik

 • Rozumie rolę kriosfery (śniegu, wieloletniej zmarzliny, lodu morskiego i lodowców) w systemie przyrodniczym Ziemi
 • Rozumie wzajemne interakcje i sprzężenia zwrotne między kriosferą, klimatem i oceanem
 • Rozumie przyczyny i konsekwencje współczesnych zmian kriosfery oraz ich globalnych skutków (wzrost poziomu morza, braki wody pitnej itd.)
 • Zna scenariusze zmian kriosfery w XXI wieku w oparciu o scenariusze zmian klimatu uwzględniające różną intensywność oddziaływania człowieka

 

Metody pracy

wykład akademicki, pokazy multimedialne (materiały video, animacje)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów