Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Najczęstsze błędy wymowy w języku angielskim u Polaków: fonetyka w praktyce z elementami słownictwa i gramatyki (od poziomu B1)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski/polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.02.2019 16:45 - 19:00
2. czwartek 28.02.2019 16:45 - 19:00
3. czwartek 7.03.2019 16:45 - 19:00
4. czwartek 14.03.2019 16:45 - 19:00
5. czwartek 21.03.2019 16:45 - 19:00
6. czwartek 28.03.2019 16:45 - 19:00
7. czwartek 4.04.2019 16:45 - 19:00

Wydział Anglistyki (Coll. Novum)
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego – bardziej zrozumiałej dla słuchacza, oraz lepsze rozumienie naturalnej, codziennej angielszczyzny; a także zbudowanie świadomości fonetycznej i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową i percepcją mowy w połączeniu z rozbudową gramatyki i przydatnego słownictwa.

Tematyka kursu

Wybrana tematyka kursu odnosi się do brytyjskiej i amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

 1. Akcent wyrazowy, zmiany akcentu w wyrazach pochodnych oraz frazach. Zredukowana samogłoska schwa. Znikające dźwięki (elizja): samogłoska schwa. Słownictwo. Patrz 6.
 2. Spółgłoski „t” i „d”. Znikające dźwięki (ciąg dalszy): elizja spółgłosek „t” i „d”. Słownictwo.
 3. Długa i krótka samogłoska „i”. Dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu. Mechanizm wzdłużania i skracania samogłoski poprzedzającej. Słownictwo.Dźwięczne i bezdźwięczne końcówki gramatyczne:„s” czy „z”, „t” czy „d”?. Ortografia a wymowa. Słownictwo.
 1. Spółgłoska międzyzębowa „th”. Słownictwo. Spółgłoska nosowa tylnojęzykowa „n”. Wymowa -ng –ing. Gramatyka i słownictwo.
 1. Czy każde słowo w zdaniu jest tak samo ważne? Akcent zdaniowy, rytm, formy mocne (akcentowane) i słabe (nieakcentowane). Gramatyka i słownictwo: rodzajniki, zaimki, przyimki itp. jako formy słabe we frazach oraz idiomach. Patrz 1.
 2. Jak dźwięki mogą wpływać na siebie wzajemnie (upodobnienie). Jakich reguł fonetycznych nie przenosić z j. polskiego: jak nie ubezdźwięczniać końcowych spółgłosek (ciąg dalszy); jak nie zmiękczać spółgłosek przed „i”; jak nie unosawiać angielskich samogłosek. Słownictwo.
 3. Jak łączyć słowa, żeby mówić płynnie. Łączące „r”, „j”, „w” oraz upodobnienia (ciąg dalszy). Gramatyka.
 4. Podstawowe melodie i ich znaczenie: intonacja opadająca i intonacja wzrastająca w twierdzeniach i pytaniach. Gramatyka: struktura zdania.
 5. Podsumowanie kursu i przećwiczenie umiejętności na podstawie materiału (tekstu) egzaminacyjnego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz wie, że język angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny i dynamiczny. Słuchacz ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Słuchacz potrafi wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Słuchacz wie jak łączyć wyrazy w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Słuchacz dysponuje wzbogaconą wiedzą gramatyczną i słownikową. Słuchacz lepiej rozumie naturalną, mówioną angielszczyznę. Słuchacz ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach (rozmowa), ćwiczenie gramatyki i słownictwa w powiązaniu ze zjawiskami fonetycznymi.

Dostępność kursowych materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej po kliknięciu w nazwę kursu na stronie UO.  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin w formie ustnej: przeczytanie tekstu – z podpowiedziami – zawierającego elementy wymowy będących przedmiotem kursu.

Zapoznanie się  i praca z testem egzaminacyjnym będzie przedmiotem ostatniego spotkania kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów