Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Nawiązywanie dialogu z tak zwanym trudnym pracownikiem, współpracownikiem, klientem, uczniem

Prowadzący: dr Marcela Kościańczuk


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 12.10.2019 9:00 - 12:15
2. sobota 9.11.2019 9:00 - 12:15
3. sobota 14.12.2019 9:00 - 12:15
4. sobota 4.01.2020 9:00 - 12:15
5. sobota 11.01.2020 9:00 - 12:15

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Uczestnik pozna zasady efektywnej komunikacji motywującej, metodami dialogu motywującego, zapozna się z metodami rozpoznawania sygnałów komunikacji niewerbalnej, bazującej na opracowanej przez Paula Eckmana metodzie FACS, a także zapozna się i nauczy wykorzystywać w praktyce zasady związane z metodami porozumienia w konflikcie, udzielania rzetelnej informacji zwrotnej, komunikacji wspierającej cele.

Tematyka kursu

Komunikacja niewerbalna fakty i mity

Metoda FACS

Praca z oddechem i opanowywanie stresu w trudnej komunikacji

Komunikacja werbalna fakty i mity

Wykorzystanie wiedzy na temat sposobów przetwarzania informacji dla skutecznej komunikacji

Dialog oparty na zasobach

Kreatywne metody porozumienia

Dialog motywujący i metoda błyskawicznej motywacji

Metoda FUKO

Dialog w odniesieniu do kultury organizacji

Efekty kształcenia

Uczestnik uzyskuje wiedzę na temat technik i metod komunikacji,

Uczestnik poznaje podstawowe założenia dialogu motywującego i wprowadza jego założenia do praktyki komunikacyjnej,

Uczestnik zna zasady rozpoznawania sygnałów werbalnych i niewerbalnych oraz stosuje je w praktyce.

Metody pracy

analiza studiów przypadków, praca  z materiałem filmowym, gry ćwiczeniowe, symulacje, heureza


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Ustny- w formie zastosowania zasad skutecznej komunikacji w konkretnym przypadku, podanym przez innego uczestnika zajęć (na forum grupy).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów