Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Niepełnosprawność- kontekst społeczny, kulturowy, polityczny

Prowadzący: mgr Łukasz Koperski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 13.03.2018 16:45 - 18:15
2. wtorek 20.03.2018 16:45 - 18:15
3. wtorek 27.03.2018 16:45 - 18:15
4. wtorek 3.04.2018 16:45 - 18:15
5. wtorek 10.04.2018 16:45 - 18:15
6. wtorek 17.04.2018 16:45 - 18:15
7. wtorek 24.04.2018 16:45 - 18:15
8. wtorek 8.05.2018 16:45 - 18:15
9. wtorek 15.05.2018 16:45 - 18:15
10. wtorek 22.05.2018 16:45 - 18:15
11. wtorek 29.05.2018 16:45 - 18:15
12. wtorek 5.06.2018 16:45 - 18:15
13. wtorek 12.06.2018 16:45 - 18:15
14. wtorek 19.06.2018 16:45 - 18:15
15. wtorek 26.06.2018 16:45 - 18:15

Wydział Nauk Społecznych (Międzychodzka)
ul. Międzychodzka 5; 60-371 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi społecznych, kulturowych i politycznych aspektów niepełnosprawności. W 2017 roku minęło 5 lat od ratyfikowania przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, w związku z tym zasadne wydaje się przyjrzenie sytuacji osób z niepełnosprawnością z perspektywy społecznego modelu niepełnosprawności, zmian dokonujących się w dyskursie publicznym i polityce oraz kierunku realizowanych innowacji społecznych. Ponadto celem kursu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad wybranymi problemami odnoszącymi się do zjawiska niepełnosprawności oraz tworzenia projektów stanowiących próbę rozwiązania wybranego problemu społecznego.

Tematyka kursu

Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane ze współczesnym pojmowaniem niepełnosprawności jako zjawiska społecznego oraz problemu pojawiającego się na styku relacji osoba – społeczeństwo. Zajęcia będą dotyczyły m. in. wprowadzenia w problematykę społeczno-kulturowych aspektów zdrowia i choroby, zarysowania historycznego, kulturowego kontekstu niepełnosprawności, głównych koncepcji odnoszących się do niepełnosprawności, polityki społecznej i lokalnych polityk publicznych, funkcjonowania instytucji publicznych i trzeciego sektora, wybranych innowacji społecznych oraz wyzwań systemowych. Oto proponowane tematy zajęć:

  • Społeczno-kulturowe aspekty zdrowia i choroby: zdrowie, choroba, początki badań społecznych obszarze niepełnosprawności, początki socjologii medycyny.
  • Zmiana dyskursu publicznego: od historii szaleństwa do emancypacji i projektowania uniwersalnego.
  • Niepełnosprawność – przegląd wybranych koncepcji w naukach społecznych: normalizacji, deinstytucjonalizacji, waloryzacji roli społecznej, niezależnego życia i innych.
  • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych – teoria a praktyka; wybrane rekomendacje prawne i pozaprawne w obszarze niepełnosprawności, analiza raportów środowiskowych.
  • Polityka społeczna i socjalna wobec osób z niepełnosprawnością: funkcjonowanie instytucji wsparcia w obszarze niepełnosprawności, działanie organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością, zasoby pomocy społecznej.
  • Ekonomia społeczna i partnerstwo lokalne a niepełnosprawność: spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, marketing społecznie zaangażowany, CSR, model organizacji społeczności lokalnej, innowacje społeczne.
  • Wyzwania: system orzecznictwa, efektywność i skuteczność świadczenia usług społecznych aktywizacja społeczno-zawodowa, opieka wytchnieniowa, niepełnosprawność w rodzinie, asystentura osób niepełnosprawnych, inne.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik: posiada wiedzę z zakresu zróżnicowanych koncepcji niepełnosprawności, polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością, ogólnokrajowych  (np. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych) i lokalnych (np. na poziomie powiatu) polityk publicznych odnoszących się do zjawiska niepełnosprawności; potrafi wskazać zalety i wady istniejących rozwiązań systemowych oraz konstruować rekomendacje w odniesieniu do wybranych obszarów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, potrafi diagnozować problemy i projektować działania.

Metody pracy

Wykład interaktywny oparty na prezentacjach w Power point, wykorzystujących materiały wizualne i audio. Ważnym elementem zajęć jest dyskusja – wykład interaktywny zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy, którzy będą proszeni o zapoznawanie się ze wskazanymi pozycjami bibliograficznymi


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Prezentacja projektu zaliczeniowego związanego z wybranym aspektem niepełnosprawności (np. projekt rozwiązania problemu, kampania informacyjna / społeczna, propozycja działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, modernizacji instytucji opieki itd.). Szczegóły zaliczenia zostaną zaprezentowane na pierwszych zajęciach.