Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Nierosyjska historia Petersburga 1703-2017

Prowadzący: dr Bartłomiej Garczyk


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 12.10.2017 19:00 - 20:30
2. czwartek 19.10.2017 19:00 - 20:30
3. czwartek 26.10.2017 19:00 - 20:30
4. czwartek 9.11.2017 19:00 - 20:30
5. czwartek 16.11.2017 19:00 - 20:30
6. czwartek 23.11.2017 19:00 - 20:30
7. czwartek 30.11.2017 19:00 - 20:30
8. czwartek 7.12.2017 19:00 - 19:45

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

zapoznanie słuchaczy z dziejami i kulturą Petersburga widzianymi z perspektywy zamieszkujących miasto mniejszości narodowych (Polaków, Niemców, Finów, Tatarów, Żydów i innych) oraz ich wkład w cywilizację Petersburga

Tematyka kursu

 

 1. Historia założenia Petersburga
 2. Dzieje miasta nad Newą
 3. Wielonarodowy Petersburg-Piotrogród-Leningrad
 4. Kto zamieszkiwał Petersburg prócz Rosjan?
 5. Rozwój kultury mniejszości narodowych zamieszkujących miasto
 6. Dzieje petersburskich Polaków, Niemców, Żydów, tatarów, Finów i innych grup narodowych i ich ślad w architekturze miasta
 7. Rosyjska polityka narodowościowa
 8. Wielonarodowy Petersburg dzisiaj

 

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik zna historię powstania „północnej stolicy” Rosji. Rozumie znaczenie Petersburga w rozwoju cywilizacji rosyjskiej. Rozumie znaczenie wkładu cywilizacyjnego mniejszości narodowych w rozwój Imperium Rosyjskiego. Poznaje jak olbrzymią rolę odegrały mniejszości narodowe – Finowie, Niemcy , Żydzi, Polacy w rozwoju historycznym nie tylko Petersburga ale i rozwoju cywilizacyjnym całej Rosji. Uczestnik zna podstawowe zabytki Petersburga oraz główne świątynie miasta.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów