Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Nowa Francja. Francuska kolonizacja w Ameryce Północnej (XVI-XVIII w.)

Prowadzący: mgr Marcin Bzdawka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 20.12.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.01.2022 17:00 - 18:30
2. poniedziałek 31.01.2022 17:00 - 18:30
3. poniedziałek 7.02.2022 17:00 - 18:30
4. poniedziałek 14.02.2022 17:00 - 18:30
5. poniedziałek 21.02.2022 17:00 - 18:30
6. poniedziałek 28.02.2022 17:00 - 18:30
7. poniedziałek 7.03.2022 17:00 - 18:30
8. poniedziałek 14.03.2022 17:00 - 18:30
9. poniedziałek 21.03.2022 17:00 - 18:30
10. poniedziałek 28.03.2022 17:00 - 18:30
11. poniedziałek 4.04.2022 17:00 - 18:30
12. poniedziałek 11.04.2022 17:00 - 18:30
13. poniedziałek 25.04.2022 17:00 - 18:30
14. poniedziałek 9.05.2022 17:00 - 18:30
15. poniedziałek 16.05.2022 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 1. Zorientowanie w dziejach kolonizacji francuskiej w Ameryce Północnej (wraz z informacjami o kolonizacji francuskiej w ogóle: francuskie odkrycia geograficznie w XVI wieku, próby kolonizacji Brazylii i Karaibów) oraz historii rdzennych mieszkańców w zetknięciu z Francuzami w XVI-XVIII w.
 2. Umiejętność wskazania cech charakterystycznych kolonizacji francuskiej na terenie Ameryki Północnej.
 3. Rozeznanie w celach politycznych europejskich mocarstw kolonialnych zaangażowanych w Ameryce Północnej i możliwość wpisania tych celów w historię kolonii Nowej Francji (Kanady).

Tematyka kursu

 1. Wprowadzenie do historii Nowej Francji. Podstawowe źródła i historiografia. Spory wokół przedstawienia historii kolonialnej Kanady.
 2. Przedstawienie warunków geograficznych, klimatu kolonii. Informacje o rdzennych mieszkańcach terenu przyszłej Nowej Francji.
 3. Średniowieczne i nowożytne odkrycia geograficzne ze szczególnym uwzględnieniem wypraw francuskich. Polityka francuska względem rodzimych i obcych odkryć geograficznych. Pierwsze wyprawy francuskie do Ameryki.
 4. Samuel de Champlain. Ustalenie układu sojuszy franko-indiańskich. Handel, współpraca i wojny z Indianami
 5. Okrzepnięcie kolonii. Pierwsze konflikty kolonialne. Kompania Stu Wspólników. Wojna z Irokezami.
 6. Reformy Ludwika XIV. Zmiany w funkcjonowaniu kolonii w latach 1663-1700.
 7. Ustrój administracyjny Nowej Francji. Sądownictwo i organizacja senioralna.
 8. Rywalizacja europejska w Ameryce Północnej. Wojny francusko-angielskie w koloniach.
 9. Rozszerzanie granic Nowej Francji. Luizjana, Zatoka Hudsona, Nowa Fundlandia, Illinois, Ohio.
 10. Spokojne czterdziestolecie (I poł. XVIII w.). Sprawa Akadii
 11. Religia, kultura i społeczeństwo Nowej Francji (metysaż, canadien).
 12. Ścieżki do konfliktu: wojna siedmioletnia w Kanadzie
 13. Upadek Nowej Francji. Konsekwencje podboju angielskiego i uregulowanie statusu nowej kolonii angielskiej.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz winien umieć:

 1. Przedstawić ogólnie historię kolonizacji francuskiej w Ameryce Północnej: podać podstawowe fakty i informacje ogólne.
 2. Podać cechy determinujące kształt i przebieg procesu kolonizacji i uwarunkowania procesu osiedlania się i kolonizowania Kanady przez Francuzów w XVI-XVIII w.
 3. Wskazać plemiona indiańskie z terenu Nowej Francji i przedstawić rolę najważniejszych z nich w dziejach Nowej Francji
 4. Odnaleźć i zdefiniować w wydarzeniach kolonialnych wątki polityki europejskiej w XVI-XVIII w. i wskazać przyczyny i skutki określonych procesów w tej perspektywie
 5. Szerzej wyciągać wnioski dotyczące procesów historycznych na podstawie uwarunkowań naturalnych, klimatu, geografii i możliwości rozwoju gospodarczego danego terytorium (zasobów naturalnych specyficznych dla miejsca).
 6. Przedstawić podstawowe źródła do dziejów Nowej Francji.

Metody pracy

Wykład z towarzyszącą prezentacją. Obrazy z epoki, mapy, praca ze źródłami historycznymi.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

W zależności od możliwości przeprowadzenia (i preferencji słuchaczy): egzamin ustny bądź pisemny, ew.test (quiz „iSpring” w przypadku konieczności odbycia go zdalnie).