Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Nowoczesny fundraising. Warsztaty pozyskiwania środków ze źródeł samorządowych

Prowadzący: dr Paweł Gałkowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 14.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 17:00 - 20:00
2. środa 6.04.2022 17:00 - 20:00
3. środa 13.04.2022 17:00 - 20:00
4. środa 20.04.2022 17:00 - 20:00
5. środa 27.04.2022 17:00 - 20:00
6. środa 4.05.2022 17:00 - 20:00
7. środa 11.05.2022 17:00 - 20:00
8. środa 18.05.2022 17:00 - 18:30

Rektorat
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1; 61-712 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje, które przygotują ich do samodzielnego przygotowania oferty oraz realizowania zadań ze środków publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Tematyka kursu

Nauka warsztatu fundraisera, czyli nabywania umiejętności wyszukiwania, pozyskiwania i rozliczania środków odpowiada nie tylko na jedną z istotnych potrzeb rynku pracy, ale odpowiada również na potrzebę znajomości wielu innych procesów, istotnych z perspektywy rozwoju zawodowego. Elementy fundraisingu znajdują swoje zastosowanie w prowadzeniu i codziennym funkcjonowaniu podmiotów i instytucji (przedsiębiorstw, podmiotów trzeciego sektora, czy urzędów), przy tworzeniu i obiegu dokumentów wewnątrz organizacji (np. umowy i faktury), w aktywnym budowaniu sieci współpracy zawodowej (np. współpracy międzysektorowej), czy umiejętności skutecznego komunikowania i „projektowym” wdrażaniu w życie indywidualnych pomysłów.

Jednym z najważniejszych źródeł pozyskiwania środków publicznych, oprócz tzw. środków centralnych i UE, są konkursy na zadania publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Są one podstawowym źródłem finansowania wielu przedsięwzięć społecznych, a umiejętność przygotowania oferty na dofinansowanie zadania publicznego jest kluczową kompetencją osób zatrudnionych w „trzecim sektorze”.

Program zajęć będzie kładł nacisk na wyposażenie uczestników nie tylko w praktyczne umiejętności dotyczące przygotowania ofert i ich realizacji, ale również na przybliżenie im funkcjonowania systemu instytucjonalnego odpowiedzialnego za redystrybucję środków samorządowych.

Efekty uczenia się

nabywanie kompetencji w zakresie wyszukiwania, pozyskiwania i realizacji projektów ze źródeł publicznych.

  • analiza zagadnień z zakresu zarządzania zadaniem publicznym.
  • samodzielne przygotowanie treści merytorycznych aplikacji na realizację zadania publicznego według wytycznych zgodnych z wymogami konkursowymi.
  • praktyczne zapoznanie się ze sposobem budowania dyskursu argumentacyjnego w skutecznych wnioskach projektowych.
  • zapoznanie z zasadami finansowania i dofinansowania zadań publicznych, obiegiem dokumentów w projektach – na podstawie analizy dwóch stron zarządzających dotacją (grantodawcy i grantobiorcy).

Metody pracy

Główną metodą pracy będzie ćwiczenie warsztatu przygotowania oferty zadania publicznego i zaplanowanie jego realizacji. Uczestnicy, w zależności od potrzeb, zostaną podzieleni na zespoły, które wspólnie przejdą drogę „od kreacji pomysłu do realizacji projektu”. Poszczególne etapy przygotowania aplikacji zostaną najpierw omówione podczas prezentacji i odniesione do przykładów konkretnych zadań, a następnie uczestnicy będą wykonywać samodzielnie poszczególne etapy pracy i prezentować na forum efekty pracy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin w postaci prezentacji gotowej oferty na realizację zadania publicznego.