Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

O piśmie ręcznym w kryminalistyce, czyli co można wyczytać z naszego grafizmu

Prowadzący: dr Jagoda Dzida


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 18.11.2023 10:00 - 13:00
2. sobota 2.12.2023 10:00 - 13:00
3. sobota 9.12.2023 10:00 - 13:00
4. sobota 16.12.2023 10:00 - 13:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z problematyką kryminalistycznych badań pisma ręcznego. Uczestnicy zostaną zapoznani z zarysem historycznym badań pismoznawczych (w tym założeniami grafologii) oraz poznają metody i cele współczesnych badań pismoznawczych, a także możliwości dokonywania ustaleń na podstawie pisma. Istotnym elementem kursu jest umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy w praktyce - poprzez samodzielną analizę grafizmu pisma.

Tematyka kursu

 1. Dokument i jego rola w kryminalistyce, czyli kilka słów o kryminalistycznych badaniach dokumentów.
 2. Pismo ręczne: wzorzec graficzny – czyli elementarz i jego rola w procesie nauki pisania oraz etapy rozwoju pisma i określanie potencjalnego wieku wykonawcy próby pisma.
 3. Badania klasyfikacyjne pisma ręcznego, czyli ustalanie potencjalnej grupy wykonawców pisma.
 4. Badania indywidualizacyjne, czyli o sposobie określania wykonawcy próby pisma ręcznego.
 5. Typy prób pisma ręcznego – czym są oraz czy można je łatwo rozróżnić.
 6. Meandry nauki, czyli grafologia i jej założenia.

Efekty uczenia się

 1. Zapamiętanie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Zdefiniować cele i wymienić rodzaje badań dokumentów.
 • Wymienić podstawowe typy prób pisma ręcznego.
 • Zdefiniować rodzaje cech graficznych pisma ręcznego.
 • Zdefiniować, czym są badania pismoznawcze.
 • Zidentyfikować istotę grafologii.
 1. Zrozumienie wiadomości

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Rozróżnić poszczególne etapy rozwoju pisma ręcznego ze względu na cechy graficzne oraz domniemany wiek wykonawcy pisma.
 • Streścić przebieg badań pismoznawczych.
 • Zilustrować poszczególne typy prób pisma ręcznego.
 • Rozróżnić pojęcia grammy, konstrukcyjnych punktów zatrzymania oraz impulsu.
 • Wyjaśnić, na czym polegają poszczególne etapy kryminalistycznych badań dokumentów.
 1. Zastosowanie wiedzy w sytuacjach typowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Porównać poszczególne metody badań pisma ręcznego.
 • Określić założenia grafologii i porównać ją z badaniami pismoznawczymi.
 • Określić, w jaki sposób należy pobrać materiał porównawczy do badań pismoznawczych.
 • Dokonać oceny grafizmu pod kątem występujących w nim cech grupowych i indywidualizujących.
 • Wybrać, który rodzaj badań jest możliwy do przeprowadzenia w danej sytuacji.
 1. Zastosowanie w sytuacjach problemowych

Po zakończeniu kursu uczestnik potrafi:

 • Przeanalizować, jakie badania pisma ręcznego należałoby przeprowadzić w danej sytuacji.
 • Ocenić wartość wykrywczą pisma ręcznego.
 • Przeanalizować możliwe sposoby dowodzenia na podstawie śladów pisma ręcznego.
 • Przewidzieć, które cechy graficzne mogą być przydane dla dokonywania poszczególnych ustaleń.
 • Przewidzieć, jakie mogą być ograniczenia badawcze pisma ręcznego.

Metody pracy

Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne (analiza grafizmu pisma, określanie typu próby przy wykorzystaniu jej cech graficznych).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów