Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Obliczenia chemiczne

Prowadzący: mgr Mateusz Nowicki


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 295,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 18.10.2019 17:45 - 20:00
2. piątek 25.10.2019 17:45 - 20:00
3. piątek 8.11.2019 17:45 - 20:00
4. piątek 15.11.2019 17:45 - 20:00
5. piątek 22.11.2019 17:45 - 20:00
6. piątek 29.11.2019 17:45 - 20:00
7. piątek 6.12.2019 17:45 - 20:00
8. piątek 13.12.2019 17:45 - 20:00

Wydział Chemii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obliczeniami, jakie powinien potrafić wykonać każdy chemik oraz wypracowanie umiejętności ich rozwiązywania (ze szczególnym uwzględnieniem toku rozumowania niezbędnego w zadaniach wieloetapowych). Uczestnikiem kursu może zostać każdy, kto jest zainteresowany jego tematyką, jednak szczególnie jest on kierowany do osób przygotowujących się do przystąpienia do egzaminu maturalnego z chemii oraz studentów, którzy chcieliby ugruntować i poszerzyć swoje umiejętności w tym zakresie. Zadania rachunkowe będą dotyczyć rozmaitych gałęzi chemii, co stanie się okazją do pogłębienia i utrwalenia szerokiej wiedzy chemicznej.

Tematyka kursu

Kurs obejmuje zadania rachunkowe dotyczące m.in.:

- stosunków masowych i atomowych w związkach chemicznych i ich mieszaninach

- stosunków izotopowych pierwiastków chemicznych

- roztworów jednej i wielu substancji w ciekłym rozpuszczalniku

- stechiometrii reakcji i ich wydajności

- przemian gazów i reakcji w fazie gazowej

- równowag chemicznych

- kinetyki reakcji chemicznych

Zadania omawiane w czasie kursu będą dobierane w taki sposób, aby równocześnie zapoznawać uczestników z podstawowymi technikami pracy wykorzystywanymi przez chemików oraz utrwalać ogólną wiedzę chemiczną.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna podstawowe sposoby rozwiązywania zadań rachunkowych o tematyce chemicznej

- zna podstawowe wzory wykorzystywane w zadaniach rachunkowych o tematyce chemicznej

- potrafi rozwiązywać kilkuetapowe zadania rachunkowe z zakresu stosunków masowych, atomowych i izotopowych w chemii, stężeń roztworów, stechiometrii reakcji i ich wydajności, przemian gazu doskonałego, równowag chemicznych i kinetyki reakcji chemicznych

Metody pracy

Każde zajęcia rozpoczynają się krótkim wstępem teoretycznym, zapoznającym uczestników z daną tematyką. Przez pozostałą część zajęć rozwiązywane będą (częściowo wspólnie, a częściowo samodzielnie) zadania rachunkowe, zapoznające jednocześnie uczestników z różnymi gałęziami chemii.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu 3-5 kilkuetapowych zadań rachunkowych.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów