Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Obliczenia laboratoryjne

Prowadzący: mgr Zuzanna Karolina Filutowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.10.2019 17:00 - 19:15
2. czwartek 24.10.2019 17:00 - 19:15
3. czwartek 31.10.2019 17:00 - 19:15
4. czwartek 7.11.2019 17:00 - 19:15
5. czwartek 14.11.2019 17:00 - 19:15
6. czwartek 21.11.2019 17:00 - 19:15
7. czwartek 28.11.2019 17:00 - 19:15
8. czwartek 5.12.2019 17:00 - 19:15
9. czwartek 12.12.2019 17:00 - 19:15
10. czwartek 19.12.2019 17:00 - 19:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zaznajomienie słuchaczy z obliczeniami użytecznymi w pracy laboratoryjnej oraz w studiach przyrodniczych na kierunkach takich jak medycyna, biologia, chemia, fizyka. Kurs jest przydatny zarówno dla osób, które nie do końca pojmują nawet definicję mola czy stężenia procentowego, jak i dla osób, które już pracują w laboratorium i chciałyby zwiększyć swoje zrozumienie tematu.

Tematyka kursu

Wszystkie poniższe zagadnienia są realizowane wyłącznie w zakresie koniecznym do zrozumienia tematu danych zajęć i rozwiązywania praktycznych problemów nakreślanych przez prowadzącego.

I Podstawy postępowania z wartościami liczbowymi i danymi:

- przedrostki podwielokrotności i wielokrotności jednostek, nazwy liczb, zapis krótki i długi, przykłady,

- notacja naukowa, separatory dziesiętne i grupujące w zapisie liczb system europejski i anglosaski, mantysa, eksponent,

- logarytmy (pH),

- miejsca znaczące, zaokrąglanie liczb,

- obsługa kalkulatora naukowego,

- matematyczny zapis sumy i iloczynu,

- średnia arytmetyczna i ważona (izotopy, masy atomowe pierwiastków chemicznych),

- niepewność pomiarowa a błąd,

- błąd przypadkowy i systematyczny.

II Podstawy podstaw chemii:

- mol, liczność materii, wyprowadzenie liczby Avogadra z masy absolutnej atomów, ubytek masy, masa molowa, objętość molowa, standaryzowane parametry ciśnienia i temperatury.

III Roztwory:

- kontrakcja, rozkurz, ubytek naturalny, objętość martwa,

- stężenia w/w, w/o, o/o (stężone kwasy zawsze w/w),

- stężenia względne (%, ‰, ułamek molowy, masowy, objętościowy i wiążące się z nim: ppm, ppb jako części masy lub objętości, domyślnie masy itd.),

- stężenia bezwzględne (molowe – molarne, molalne – IUPAC),

- gramorównoważnik, normalność roztworu, mg%.

IV Spektrofotometria i fluorymetria:

- energia, długość, częstotliwość i amplituda fali,

- efekt fotoelektryczny zewnętrzny i wewnętrzny,

- I i II zasada termodynamiki, dyssypacja energii (podstawy),

- przesunięcie Stokesa, światło podczerwone, widzialne i ultrafioletowe,

- prawo Lamberta, prawo Beera, synteza: prawo Lamberta Beera, prawo addytywności absorbancji, współczynniki ekstynkcji,

- absorbancja i transmitancja, T=0, absorbancja resztkowa,

- efekt hipo i hiperchromowy (intensywność absorpcji), bato i hipsochromowy (przesunięcie pasma absorpcji),

- budowa DNA, absorpcja światła przez kwasy nukleinowe, zasady azotowe, białka i aminokwasy,

- ocena jakości preparatów kwasów nukleinowych i białek, stosunki A260/A280 i A260/A230,

- jednostka optyczna (OD).

V Podstawy podstaw statystyki użyteczne w mierzeniu:

- precyzja a dokładność,

- szybkość a prędkość,

- czułość a swoistość,

- odchylenie standardowe,

- rozkład normalny, wariancja (miara zmienności),

- stopień swobody,

- rozstęp,

- korelacja (współzależność) i kauzacja (przyczynowość).

VI Obliczenia dotyczące preparatyki kwasów nukleinowych i białek:

- średnia masa molowa nukleotydu w RNA (340,5 g/mol) i deoksyrybonukleotydu w DNA (324,5 g/mol), pary zasad w DNA (649 g/mol) i RNA (681 g/mol), masa 978 Mpz DNA (1 pg),

- obliczenia dotyczące PCR, sekwencjonowania, enzymów restrykcyjnych,

- obliczenia dotyczące liczby kopii, qPCR,

- krzywe wzorcowe, nachylenie krzywej, postać liniowa i wykładnicza, normalizacja danych.

VII Obliczenia dotyczące radioaktywności:

- izotopy,

- Przemiany jądrowe (synteza i rozpad), rodzaje promieniowania, okres połowicznego rozpadu,

- Natężenie promieniowania (aktywność vel radioaktywność, aktywność właściwa), jednostki (Bq, Ci, DPM),

- Czułość liczników, CPM.

VIII Obliczenia dotyczące wirowania i wirowania różnicowego.

- ruch po okręgu, siła odśrodkowa,

- przeliczanie RPM na RCF,

- Stała sedymentacji Svedberga.

Efekty kształcenia

Zrozumienie podanych wyżej zagadnień oraz swobodne posługiwanie się nimi w praktyce. Np. dlaczego stała Avogadra jest taka, a nie inna, dlaczego istnieje pojęcie mola, dlaczego stosunek absorbancji czystej próbki DNA jest taki, a nie inny, dlaczego ten stosunek jest inny w przypadku RNA i białek, dlaczego nigdy nie możemy poznać wartości rzeczywistej, jak działa fluorymetr i dlaczego wykonujemy próby zerowe etc.

Metody pracy

Warsztaty skupione są na rozwiązywaniu problemów i prowadzone dwiema najlepszymi metodami znanymi dydaktyce: metodą sokratejską: przez zadawanie pytań i wspólne dochodzenie do rozwiązania, metodą feynmanowską: zaczynamy od podstaw i przywołujemy elementy rozległych zagadnień wyłącznie w stopniu koniecznym dla zrozumienia tematu, czyli tego jak coś działa, dlaczego tak działa. Prowadzący, wraz z uczestnikami, tworzy rysunki i schematy, obrazowo nakreśla problemy i pomaga w ich rozwiązaniu, zgodnie z zasadą verba docet, exempla trahunt (słowa uczą, przykłady porywają).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemny, z każdego działu po dwa, najpraktyczniejsze, zadania do rozwiązania.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów