Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Obraz unitów w literaturze polskiej

Prowadzący: mgr Jędrzej Krystek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 24.03.2021 16:00 - 17:30
2. środa 31.03.2021 16:00 - 17:30
3. środa 7.04.2021 16:00 - 17:30
4. środa 14.04.2021 16:00 - 17:30
5. środa 21.04.2021 16:00 - 17:30
6. środa 28.04.2021 16:00 - 17:30
7. środa 5.05.2021 16:00 - 17:30
8. środa 12.05.2021 16:00 - 17:30
9. środa 19.05.2021 16:00 - 17:30
10. środa 26.05.2021 16:00 - 17:30
11. środa 2.06.2021 16:00 - 17:30
12. środa 9.06.2021 16:00 - 17:30
13. środa 16.06.2021 16:00 - 17:30
14. środa 23.06.2021 16:00 - 17:30
15. środa 30.06.2021 16:00 - 17:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Przybliżenie słuchaczom obrazu członków cerkwi greckokatolickiej w literaturze polskiej.

Tematyka kursu

W ramach wykładów chciałbym przybliżyć słuchaczom historię unii brzeskiej, założenia stojące za jej zawiązaniem w 1596 roku, nakreślić dzieje wyznawców cerkwi greckokatolickiej zarówno w I jak i II Rzeczypospolitej. Jestem przekonany, iż stosunek państwa polskiego zarówno wobec religii jak i mniejszości etnicznych ją wyznających może stanowić przykład symptomatyczny dla losów mniejszości etnicznych w Polsce na przestrzeni dziejów. Nie chciałbym ograniczać się jedynie do dywagacji o naturze historycznej – zasadniczym polem mojego odniesienia uczynię teksty literackie.

Historia członków cerkwi greckokatolickiej, nazywanych w literaturze najczęściej (choć nieprecyzyjnie) unitami, pozostaje przypadkiem w dziejach literatury polskiej niemal bez precedensu. Choć zarówno w I jak i II Rzeczypospolitej stanowili liczącą się ilościowo mniejszość religijną oraz etniczną (wierni cerkwi greckokatolickiej w przeważającej mierze rekrutowali się spośród Rusinów), to z wyjątkiem XVII-wiecznej literatury apologetycznej (stanowiącej przestrzeń dyskusji zarówno z katolikami, protestantami, jak i prawosławnymi) nie przemówili własnym, literacko skonsolidowanym głosem.

Mówili za nich inni, a wśród nich najważniejsi twórcy literatury polskiej: Słowacki, Konopnicka, Reymont, Żeromski; pisarze z drugiego szeregu jak np. Zapolska oraz autorzy mniej znani: Rydel, Weyssenhoff, Maciejowski. Katalizatorem powstania przeważającej ilości dzieł literackich, wystąpień publicystycznych oraz zapisków pamiętnikarskich, które do dziś pozostają w orbicie zainteresowań historii literatury, były działania Rosji carskiej, zmierzające do całkowitej likwidacji Unii na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Z historią prześladowań unitów w ramach akcji wcielania ich do cerkwi prawosławnej związana jest postać Makryny Mieczysławskiej – rzekomej przełożonej zakonu bazylianek w Mińsku.

            Jej opowieść i późniejsze ujawnienie wielopoziomowego kłamstwa, które za wiarę wzięli liczni przedstawiciele polskiej emigracji, wieszczowie oraz opinia publiczna w całej niemal Europie, zagarnęła niemal zupełnie świadomość współczesnych o wpływie cerkwi greckokatolickiej na historię polski. Ów wpływ  jest w moim przekonaniu znaczący – zwłaszcza na terytorium dzisiejszej Litwy i Białorusi, Ukrainy ale również na Podlasiu i Chełmszczyźnie. Nie można również zapomnieć o silnym wpływie cerkwi greckokatolickiej na kształtowanie się świadomości narodowej Ukraińców, jak i poczucia odrębności licznych grup etnicznych jak Łemkowie, Rusini Panońscy, Zamieszańcy, części Hucułów czy Bojków.

Podstawowym problemem wykładów nie będą kwestie związane z wagą konkretnego dzieła, ale z wartością poznawczą zeń płynącą. Chciałbym, aby podczas prowadzonych przeze mnie wykładów można było usłyszeć – w moim przekonaniu zapomniany – głos wielokulturowej i wielowyznaniowej Polski i by rzeczywistość, która bezpowrotnie przeminęła, stała się znów choć na chwilę widzialną.

Efekty kształcenia

Słuchacz zna okoliczności zawiązania unii brzeskiej – tło historyczne i kulturowe związane z tym wydarzeniem. Słuchacz posiada wiedzę dotyczącą historii innych kościołów unickich w Europie. Słuchacz potrafi wymienić najważniejsze wydarzenia z historii cerkwi greckokatolickiej na ziemiach polskich w I i II Rzeczypospolitej. Słuchacz zna okoliczności i metody prześladowania unitów na ziemiach zaboru rosyjskiego oraz potrafi wskazać jego przyczyny i rezultaty. Słuchacz potrafi wymienić najważniejsze dzieła literackie i wystąpienia publicystyczne poruszające tematykę unitów i potrafi wskazać różnice w sposobie obrazowania ww. problemu. Słuchacz zna też historię, kulturę i obyczaje obywateli polskich wyznania greckokatolickiego. Słuchacz zna najważniejsze różnice liturgiczne i dewocyjne między prawosławiem, katolicyzmem i kościołem unickim.

Metody pracy

Wykłady online


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny z treści wykładów.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów