Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Prowadzący: dr hab. Anna Weronika Brzezińska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.01.2018 10:00 - 13:15
2. sobota 3.02.2018 10:00 - 13:15
3. sobota 17.02.2018 10:00 - 13:15
4. sobota 3.03.2018 10:00 - 13:15
5. sobota 17.03.2018 10:00 - 13:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Pozyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej historii ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie.

Zapoznanie się z dorobkiem kulturowym z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego wybranych wspólnot w Europie i w Polsce.

Kształcenie umiejętności przygotowywania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zjawiska z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajowej liście (prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa).

Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczącej współpracy ze społecznościami lokalnymi w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Kształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania konsultacji społecznych z depozytariuszami niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tematyka kursu

Warsztaty adresowane są do specjalistów, animatorów i edukatorów kulturowych, pracowników instytucji kultury oraz osób działających w organizacjach pozarządowych, które w swojej działalności skupiają się na kwestiach związanych z dziedzictwem kulturowym i jego upowszechnianiem. Uczestnicy zapoznają się z formami ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego zgodnie z Konwencja UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zaznajomienie się z krajowym systemem inwentaryzacji zjawisk.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to nasza wiedza codzienna odziedziczona po przodkach i przekazywana kolejnym pokoleniom. Zgodnie z definicją przyjęta przez UNESCO zaliczamy do niego: (1) Tradycje i przekazy ustne między innymi bajki, przysłowia, pieśni, oracje, opowieści wspomnieniowe i wierzeniowe, historie, przemowy, lamenty pogrzebowe, zawołania pasterskie i handlowe, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego; (2) sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne w tym tradycje muzyczne wokalne, instrumentalne i taneczne, widowiska religijne, karnawałowe i doroczne; (3) praktyki społeczno-kulturowe takie jak zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, sytuacyjne i rodzinne, chrzciny, wesela, pogrzeby, ceremoniały lokalne i środowiskowe, zwyczaje odpustowe i pielgrzymki, gry i zabawy, folklor dziecięcy, sposoby świętowania, praktyki służące nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, sposoby składania życzeń, tradycyjne wyobrażenia o wszechświecie na przykład meteorologia ludowa; (4) wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata; tradycyjne sposoby leczenia; zamawiania miłosne i medyczne, a także (5) wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym (źródło: http://niematerialne.nid.pl/Dziedzictwo_niematerialne/).

Efekty kształcenia

Definiuje podstawowe pojęcia związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym

Rozpoznaje i opisuje zjawiska zaliczane do niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Wyszukuje i interpretuje informacje związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Zna podstawowe akty prawne regulujące ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Zna krajowe procedury związane z ochroną niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Potrafi sporządzić dokumentację według standardów Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Jest świadomy poziomu swojej wiedzy na temat ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce

Potrafi uzasadnić konieczność ochrony zjawisk zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Metody pracy

Warsztaty z elementami wykładu, praca w grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Przygotowanie krótkiego tekstu o charakterze popularnonaukowym dot. wybranego zjawiska z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz umieszczenie go w serwisie mapakultury.pl

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów