Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Od deski do deski. Historia książki i bibliotek

Prowadzący: dr Alicja Szulc


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 18:00 - 19:30
2. czwartek 22.03.2018 18:00 - 19:30
3. czwartek 29.03.2018 18:00 - 19:30
4. czwartek 5.04.2018 18:00 - 19:30
5. czwartek 12.04.2018 18:00 - 19:30
6. czwartek 19.04.2018 18:00 - 19:30
7. czwartek 26.04.2018 18:00 - 20:15

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- przybliżenie słuchaczom najważniejszych zagadnień z zakresu dziejów książki i bibliotek od starożytności do końca XVIII wieku

 

- zaznajomienie słuchaczy z etapami produkcji książki rękopiśmiennej w starożytności i średniowieczu (wraz z formą książki ksylograficznej)

 

- przybliżenie pojęcia "era Gutenberga"  (doniosłość i przełomowość wynalazku druku)

 

- zainteresowanie słuchaczy zagadnieniem "czarnej sztuki" (typografii) i jej rozwojem

   w XV-XVIII wieku

 

- prezentacja faksymiliów oraz oryginałów - rękopisów średniowiecznych, inkunabułów i 

  starych druków ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Tematyka kursu

  1. Książka się rozwija, czyli starożytne początki.

 

  1. Skryptor, skryptorium i kodeks rękopiśmienny. Produkcja książki w średniowieczu.

 

  1. Wynalazek Gutenberga i początki ery druku. Narodziny książki typograficznej (drukowanej,

    tłoczonej) w XV w.

 

  1. Drukarze, księgarze, humaniści i bibliofile. Książka drukowana w dobie renesansu.

 

  1. Rozwój drukarstwa i bibliotek w XVII-XVIII wieku.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik: 

 

- wie, jak przebiegała produkcja książki rękopiśmiennej w starożytności i w skryptoriach średniowiecznych

- zna podstawowe pojęcia związane z tematyką sporządzania rękopisu i tłoczenia druków (typografii) 

- potrafi wymienić największe i najważniejsze ośrodki kultury piśmienniczej w starożytności i średniowieczu oraz najważniejsze oficyny drukarskie (polskie i europejskie)

- rozumie i potrafi szeroko uzasadnić kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie wynalazku druku

- potrafi wymienić i krótko scharakteryzować kilka najważniejszych bibliotek europejskich i polskich na przestrzeni wieków, uzasadnić ich znaczenie dla rozwoju kultury

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, elementy dyskusji


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów