Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Od deski do deski. Historia książki i bibliotek

Prowadzący: dr Alicja Szulc


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 18:00 - 19:30
2. czwartek 22.03.2018 18:00 - 19:30
3. czwartek 29.03.2018 18:00 - 19:30
4. czwartek 5.04.2018 18:00 - 19:30
5. czwartek 12.04.2018 18:00 - 19:30
6. czwartek 19.04.2018 18:00 - 19:30
7. czwartek 26.04.2018 18:00 - 20:15

Biblioteka UAM
ul. Ratajczaka 38-40; 61-816 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

- przybliżenie słuchaczom najważniejszych zagadnień z zakresu dziejów książki i bibliotek od starożytności do końca XVIII wieku

 

- zaznajomienie słuchaczy z etapami produkcji książki rękopiśmiennej w starożytności i średniowieczu (wraz z formą książki ksylograficznej)

 

- przybliżenie pojęcia "era Gutenberga"  (doniosłość i przełomowość wynalazku druku)

 

- zainteresowanie słuchaczy zagadnieniem "czarnej sztuki" (typografii) i jej rozwojem

   w XV-XVIII wieku

 

- prezentacja faksymiliów oraz oryginałów - rękopisów średniowiecznych, inkunabułów i 

  starych druków ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

Tematyka kursu

  1. Książka się rozwija, czyli starożytne początki.

 

  1. Skryptor, skryptorium i kodeks rękopiśmienny. Produkcja książki w średniowieczu.

 

  1. Wynalazek Gutenberga i początki ery druku. Narodziny książki typograficznej (drukowanej,

    tłoczonej) w XV w.

 

  1. Drukarze, księgarze, humaniści i bibliofile. Książka drukowana w dobie renesansu.

 

  1. Rozwój drukarstwa i bibliotek w XVII-XVIII wieku.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik: 

 

- wie, jak przebiegała produkcja książki rękopiśmiennej w starożytności i w skryptoriach średniowiecznych

- zna podstawowe pojęcia związane z tematyką sporządzania rękopisu i tłoczenia druków (typografii) 

- potrafi wymienić największe i najważniejsze ośrodki kultury piśmienniczej w starożytności i średniowieczu oraz najważniejsze oficyny drukarskie (polskie i europejskie)

- rozumie i potrafi szeroko uzasadnić kulturotwórcze i cywilizacyjne znaczenie wynalazku druku

- potrafi wymienić i krótko scharakteryzować kilka najważniejszych bibliotek europejskich i polskich na przestrzeni wieków, uzasadnić ich znaczenie dla rozwoju kultury

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, elementy dyskusji


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny