Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Od Eisensteina do Riazanowa. Radziecka kinematografia- dzieła i twórcy

Prowadzący: mgr Michał Krzyżaniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 24.01.2022 17:30 - 19:00
2. poniedziałek 31.01.2022 17:30 - 19:00
3. poniedziałek 7.02.2022 17:30 - 19:00
4. poniedziałek 14.02.2022 17:30 - 19:00
5. poniedziałek 21.02.2022 17:30 - 19:00
6. poniedziałek 28.02.2022 17:30 - 19:00
7. poniedziałek 7.03.2022 17:30 - 19:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z radziecką kinematografią – filmami, reżyserami oraz aktorami, a także wzbogacenie ich wiedzy o warsztat związany z filmografią.

Tematyka kursu

Niniejszy kurs poświęcony jest radzieckiej kinematografii. W trakcie spotkań zaprezentowane i omówione zostaną wybrane dzieła filmowe, reżyserowie, aktorzy. Przybliżone zostaną produkcje i osoby, które zdobyły szerokie uznanie, ale także filmy mniej popularne, warte jednak przedstawienia. Od Eisensteina przez Aleksandrowa, Kałatozowa, Tarkowskiego do Riazanowa - siedemdziesięcioletnia radziecka kinematografia to ważny, często zapominany element światowej produkcji filmowej. Poszczególne spotkania chronologicznie przybliżać będą obrazy filmowe i twórców różnych gatunków.

Efekty uczenia się

Wiedza:

  1. Uczestnik potrafi wymienić najważniejsze radzieckie filmy i twórców.
  2. Zna i rozumie najważniejsze trendy zmian w radzieckiej kinematografii.
  3. Zna i rozumie problematykę omawianych filmów.
  4. Uczestnik potrafi wskazać różnice pomiędzy gatunkami filmowymi.
  5. Na podstawie wybranych filmów, uczestnik zna wybrane wydarzenia historyczne czasów ZSRR.

Umiejętności:

  1. Uczestnik potrafi brać udział w debacie dotyczącej radzieckiej kinematografii.
  2. Potrafi posługiwać się językiem związanym z historią sztuki audiowizualnej.

Metody pracy

Prezentacje multimedialne, prelekcje, projekcje fragmentów filmów, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.