Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Odczytywanie ofert dofinansowania kultury i analiza stanowionych aktów prawnych

Prowadzący: dr Andrzej Leśniewski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 20.10.2018 12:45 - 15:00
2. sobota 27.10.2018 12:45 - 15:00
3. sobota 10.11.2018 12:45 - 15:00
4. sobota 17.11.2018 12:45 - 15:00
5. sobota 8.12.2018 12:45 - 15:00
6. sobota 15.12.2018 12:45 - 15:00
7. sobota 19.01.2019 12:45 - 15:00
8. sobota 26.01.2019 12:45 - 15:00
9. sobota 9.02.2019 12:45 - 15:00
10. sobota 16.02.2019 12:45 - 15:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przekazanie wiedzy praktycznej podejmującej istotę polityki kulturalnej w Polsce, rozumienie pojęć: polityka, kultura, uczestnictwo w kulturze;

Przekazanie wiedzy praktycznej podejmującej istotę polityki kulturalnej, rozumienie pojęć: polityka kulturalna, polityka kulturalna Unii Europejskiej, polityka kulturalna Polski;

Opisanie  podstawowej problematyki związanej z procesem tworzenia  i realizowania programów i strategii  polityki kulturalnej państwa oraz polityk kulturalnych samorządów;

Na płaszczyźnie odbiorczej realizowanie projektów i programów polityk kulturalnych Unii Europejskiej, państwa i samorządów;

Odczytanie aktów prawnych stanowionych w polityce kulturalnej państwa.

Tematyka kursu

Omówienie pojęć kultura, polityka i polityka kulturalna, uczestnictwa w kulturze, upowszechnianie kultury i animacja kultury;

Zapoznanie z zasadami praktycznego funkcjonowania kultury i polityki kulturalnej realizowanych w Polsce po 1989 roku i artykułowanych oczekiwań Unii Europejskiej;

Przybliżenie wybranych zapisów prawa stanowionego wobec kultury ze szczególnym omówieniem prawa podejmującego regulacje polityki kulturalnej;

Analizowanie odrębności i elementów wspólnych polityki kulturalnej Unii Europejskiej podejmowanej wobec państw członkowskich;

Analizowanie uczestnictwa obywateli państwa polskiego jako biorców realizowanej polityki kulturalnej na szczeblu państwa i samorządu;

Odczytanie i krytyczna analiza zapisów ogłaszanych ofert, Narodowej Strategii Rozwoju Kultury, regionalnych strategii rozwoju, miejskich polityk kulturalnych i lokalnych strategii rozwoju.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik:

rozumie pojęcia polityka, kultura, uczestnictwo w kulturze;

rozumie pojęcie polityka kulturalna;

prawidłowo interpretuje zadania polityki kulturalnej III RP stawiane w obszarze upowszechniania i animacji kultury;

prawidłowo interpretuje zadania polityki kulturalnej samorządów stawiane w obszarze upowszechniania i animacji kultury;

prawidłowo interpretuje zadania polityki kulturalnej Unii Europejskiej w obszarze polityki rozwoju i spójności;

Metody pracy

Kurs obejmuje wprowadzenie rozumienia pojęć, co jest uzupełnione omówieniem teoretycznym i zilustrowane prezentacjami multimedialnymi.

Analiza wybranych fragmentów tekstów opisujących problematykę polityki kulturalnej oraz aktów prawa stanowionego państwa polskiego szczebla ministerstwa i samorządów lokalnych, oraz Unii Europejskiej. Praca na przygotowanych uczestnikom fragmentach dokumentów.

Wymiana doświadczeń w uczestnictwie w kulturze (animacji i upowszechnianiu), rozumianych jako polityka kulturalna realizowana odrębnie/wspólnie przez państwo i samorządy lokalne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.