Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne (zajęcia prowadzone zdalnie)

Oddziaływanie dezinformacji na demokrację- aspekty prawne

Prowadzący: mgr Michalina Kowala


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.01.2022 17:00 - 18:30
2. środa 2.02.2022 17:00 - 18:30
3. środa 9.02.2022 17:00 - 18:30
4. środa 16.02.2022 17:00 - 18:30
5. środa 23.02.2022 17:00 - 18:30
6. środa 2.03.2022 17:00 - 18:30
7. środa 9.03.2022 17:00 - 18:30
8. środa 16.03.2022 17:00 - 17:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom problemu dezinformacji. Słuchacze poznają przyczyny
szerzenia się tego zjawiska, uzyskają wiedzę o narzędziach wykorzystywanych do
rozpowszechniania fałszywych informacji oraz konsekwencjach tego fenomenu. W trakcie zajęć
omówione zostaną sposoby przeciwdziałania dezinformacji zarówno na poziomie krajowym jak i
unijnym. Przedstawiona zostanie francuska regulacja przeciw dezinformacji jak i pakiet działań
podejmowanych przez Unię Europejską obejmujący funkcjonowanie grupy zadaniowej East
StratCom, współpracę z sektorem prywatnym, wsparcie dla weryfikatorów informacji i
naukowców. Słuchaczom zostanie zaprezentowane jak te działania przekładają się na dostęp
obywateli do rzetelnych informacji. Omówione zostaną instrumenty, którymi dysponują, by
wiedzę czerpaną ze źródeł internetowych weryfikować i ustrzegać się przed dezinformacją na
różnych płaszczyznach życia codziennego oraz zawodowego.

Tematyka kursu

Zjawisko dezinformacji nie jest nowe. Już w czasach starożytnych Juliusz Cezar wykorzystywał
narzędzia propagandy, aby zademonstrować swoją władzę. Obecnie, dezinformacja, definiowana
jako rozpowszechnianie fałszywych lub mylących informacji dla zysku lub z celowym zamiarem
wprowadzenia w błąd opinii publicznej rozwija się szczególnie w środowisku cyfrowym.
Przyczynia się do polaryzacji i głoszenia skrajnych idei, prowadząc do wzrostu populizmu i napięć
społecznych. Dezinformacja podważa zaufanie do instytucji publicznych oraz do mediów,
utrudnia obywatelom podejmowanie świadomych decyzji i zniekształca obraz działania instytucji
publicznych.
W trakcie zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
1. Przyczyny problemu dezinformacji;
2. Narzędzia wykorzystywane do jego rozpowszechniania;
3. Zjawisko propagowania dezinformacji na portalach społecznościowych;
4. Dezinformacja a sytuacja polityczna na Węgrzech;
5. Sposoby zwalczania dezinformacji na poziomie krajowym na przykładzie regulacji
wprowadzonych we Francji i Wielkiej Brytanii;
6. Sposoby zwalczania dezinformacji na poziomie unijnym, a w szczególności:
a. Współpraca z sektorem prywatnym w ramach Kodeksu dobrych praktyk;
b. Fact-checking i współpraca z ośrodkami naukowymi;
c. Działalność East StratCom;
d. Efektywność unijnego systemu ostrzegania o dezinformacji;
e. Przeciwdziałanie chińskiej i rosyjskiej dezinformacji a pandemia COVID-19;
f. Akt o usługach cyfrowych a przyszłość walki z dezinformacją;
g. Narzędzia, którymi dysponują obywatele, by weryfikować rzetelność informacji;
7. Relacja między zwalczaniem fałszywych informacji rozpowszechnianych w Internecie a
ochroną wolności słowa.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu Słuchacz:
1. Zna i rozumie pojęcie dezinformacji;
2. Umie zidentyfikować przyczyny zjawiska;
3. Wie za pomocą jakich narzędzi dezinformacja jest rozpowszechniana;
4. Umie wskazać na konsekwencje zjawiska;
5. Zna różne formy przeciwdziałania dezinformacji wprowadzane na poziomie krajowym;
6. Wie jakie działania podejmowane są w celu zwalczania dezinformacji na poziomie
unijnym;
7. Wie czym jest soft law i jak kształtuje się współpraca między UE a platformami
internetowymi w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu fałszywych informacji;
8. Wie czym jest fact-checking i jak może przełożyć się na skuteczne zwalczanie
dezinformacji;
9. Zna główne założenia projektu aktu o usługach cyfrowych w kontekście walki z
dezinformacją;
10. Umie określić jak dezinformacja wykorzystywana jest w celach politycznych na
przykładzie Węgier;
11. Wie o działaniach podejmowanych przez Rosję i Chiny w celu propagowania fałszywych
informacji w kontekście pandemii Covid-19;
12. Rozumie złożoność relacji między zwalczaniem dezinformacji a ochroną wolności słowa;
13. Wie z jakich instrumentów dostępnych m.in. na platformach społecznościowych może
skorzystać, by prawdziwość określonych treści zweryfikować.

Metody pracy

Zajęcia będą miały formę wykładu informacyjnego oraz wykładu konwersatoryjnego.
Zaprezentowane zostaną przykłady z praktyki. Prowadzący omówi kluczowe opracowania
dotyczące dezinformacji traktujące o zjawisku w ujęciu prawnym. Dla lepszego zrozumienia
problemu przedstawione zostaną ponadto materiały traktujące o zagadnieniu z perspektywy
społecznej i technologicznej. Słuchacze zostaną zaproszeni do dyskusji na temat omawianych w
trakcie wykładu zagadnień. Prowadzący przedstawi prezentację multimedialną oraz wskaże na
dodatkowe źródła, które Zainteresowani mogą skonsultować, by uzupełnić podstawowe treści
wykładowe.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie kursu nastąpi na podstawie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań z
trzema propozycjami odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź słuchacz uzyska 1 punkt, a
zgromadzenie co najmniej 8 punktów wiązać się będzie z zaliczeniem. Na rozwiązanie testu
słuchacze będą mieli 30 minut. Pytania testowe obejmować będą wyłącznie materiał zrealizowany
w trakcie kursu.