Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Opinia publiczna a demokracja

Prowadzący: dr hab. Andrzej Przestalski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 18:30 - 20:00
2. czwartek 25.10.2018 18:30 - 20:00
3. czwartek 8.11.2018 18:30 - 20:00
4. czwartek 15.11.2018 18:30 - 20:00
5. czwartek 22.11.2018 18:30 - 20:00
6. czwartek 29.11.2018 18:30 - 20:00
7. czwartek 6.12.2018 18:30 - 20:45

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem wykładu jest umożliwienie studentowi zrozumienia źródeł, sposobów kształtowania się i roli społecznej opinii publicznej. Omówione zostaną formy wiedzy, opinii i wartości odnoszących się do spraw publicznych, ich źródła i mechanizmy ich zmiany, a także ich rola w funkcjonowaniu demokratycznego systemu politycznego.

Tematyka kursu

Opinia publiczna jako forma świadomości społecznej – Opinie a losy życiowe jednostki - Struktura opinii publicznej - Plotki, pogłoski i stereotypy w opinii publicznej - media a opinia publiczna – Wewnętrzna dynamika opinii - Opinia publiczna a wybory i system polityczny  - Sondaże opinii –założenia i ograniczenia.

Efekty kształcenia

Wiedza (wie):

1. Posiada pogłębioną wiedzę na opinii publicznej jako formy świadomości społecznej,  mechanizmów jej tworzenia się i funkcjonowania oraz mechanizmach manipulowania nią, 2. Posiada wiedzę o roli opinii publicznej w demokratycznym systemie politycznym.

Umiejętności (rozumie):

1. Rozumie przyczyny wybranych procesów i zjawisk społecznych oraz wzajemne relacje pomiędzy nimi,  2. Umie posługiwać się kategoriami teoretycznymi do opisu i analizy zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

Kompetencje społeczne (potrafi):

  1. Potrafi wyszukiwać i syntetyzować oraz dokonywać krytycznej oceny informacji na temat wybranych zjawisk społecznych, 2. Potrafi argumentować stawiane tezy posługując się dowodami naukowymi

Metody pracy

wykład

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.