Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Osadnicy- pierwsze kroki na Ziemiach Odzyskanych (1945-1956)

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 21.10.2021 16:45 - 18:15
2. czwartek 28.10.2021 16:45 - 18:15
3. czwartek 4.11.2021 16:45 - 18:15
4. czwartek 18.11.2021 16:45 - 18:15
5. czwartek 25.11.2021 16:45 - 18:15
6. czwartek 2.12.2021 16:45 - 18:15
7. czwartek 9.12.2021 16:45 - 18:15
8. czwartek 16.12.2021 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest omówienie pierwszych lat osadnictwa polskiego na „Ziemiach Odzyskanych”. Tematyka wykładu dotyczy najważniejszych problemów z jakimi zmagali się osadnicy w pierwszej powojennej dekadzie, kwestii propagandowego wymiaru osadzania się Polaków na tych obszarach, problematyka oswajania niemieckiego dziedzictwa kulturowego oraz pamięci o doświadczeniu osadniczym we wspomnieniach.

Tematyka kursu

  1. Migracje Niemców i Polaków z i na „Ziemie Odzyskane”
  2. Wielokulturowe doświadczenie pierwszych miesięcy na „Ziemiach Odzyskanych”
  3. „Polski dziki Zachód” – oswajanie postapokaliptycznego krajobrazu poniemieckich obszarów zaraz po wojnie
  4. Życie między obcymi rzeczami. Problem oswajania niemieckiego dziedzictwa kulturowego
  5. Pierwsze lata na „Ziemiach Odzyskanych” w pamiętnikach osadników
  6. Ostatnie lata na Niemieckim Wschodzie w pamiętnikach wysiedlonych Niemców
  7. „Powrót do macierzy” – propagandowy wymiar włączania Ziem Zachodnich i Północnych
  8. Od „Ziem Odzyskanych” do „archipelagów ziem odzyskiwanych”

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy: po zakończeniu zajęć uczestnicy znają historię osiedlania się na „Ziemiach Odzyskanych” Polaków i innych mniejszości narodowych, a także historię niemieckich wysiedleń. Zyskują oni ponadto wiedzę na temat złożonych problemów oswajania nowego krajobrazu i niemieckiego dziedzictwa kulturowego, a także historię propagandy włączania tych ziem do Polski. Ponadto poznają oni osobisty wymiar omawianych dziejów na przykładzie wybranych wspomnień Polaków i Niemców, odnoszących się do doświadczeń osadniczych i wysiedleń, zawartych w pamiętnikach. 

W zakresie umiejętności: po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią formułować rzeczowe wypowiedzi na temat najważniejszych problemów związanych z powojennymi migracjami spowodowanymi przesunięciem polskich granic; potrafią przedstawić najważniejsze problemy, z jakimi mierzyli się osadnicy i wskazać na ich osobisty wymiar.

W zakresie kompetencji społecznych: po zakończeniu zajęć uczestnicy wykazują zrozumienie względem trudnych doświadczeń migracyjnych oraz problematyki relacji międzykulturowych, a także oswajania nowej przestrzeni.

Metody pracy

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz audio-wideo.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.