Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Pamięć historyczna. Myślenie polityczne Polaków

Prowadzący: Prof. zw. dr hab Karol Olejnik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 15.03.2018 16:45 - 18:15
2. czwartek 22.03.2018 16:45 - 18:15
3. czwartek 29.03.2018 16:45 - 18:15
4. czwartek 5.04.2018 16:45 - 18:15
5. czwartek 12.04.2018 16:45 - 18:15
6. czwartek 19.04.2018 16:45 - 18:15
7. czwartek 26.04.2018 16:45 - 18:15
8. czwartek 10.05.2018 16:45 - 18:15
9. czwartek 17.05.2018 16:45 - 18:15
10. czwartek 24.05.2018 16:45 - 18:15
11. czwartek 31.05.2018 16:45 - 18:15
12. czwartek 7.06.2018 16:45 - 18:15
13. czwartek 14.06.2018 16:45 - 18:15
14. czwartek 21.06.2018 16:45 - 18:15
15. czwartek 28.06.2018 16:45 - 18:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Ukazanie kształtowania się postaw politycznych społeczeństwa polskiego na przestrzeni naszej historii. Wskazanie na użyteczność pamięci historycznej w kształtowaniu postaw patriotycznych społeczeństwa, postaw akceptacji (bądź negacji) dla bieżącej polityki państwa.

Tematyka kursu

 1. Określenie terminu pamięć historyczna: elementy składowe, metody utrwalania w świadomości społecznej, znaczenie dla budowania postaw pro-państwowych.
 2. Kształtowanie pamięci historycznej polskiego społeczeństwa na przestrzeni XX i w początkach Xxi stulecia.
 3. Definicja terminu myślenie polityczne (w odniesieniu do jednostki, zbiorowości narodowej i państwowej) i całokształt jego uwarunkowań.
 4. Ustrój państwa a warunki aktywności politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego, partie polityczne i ich rola w kształtowaniu myślenia politycznego. Relacje pomiędzy pamięcią historyczną a myśleniem politycznym.
 5. Uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne kierunków myślenia politycznego polskiego społeczeństwa w okresie II Wojny Światowej.
 6. Dylematy postaw politycznych w Polsce po roku 1945 (tzw. Prześniona rewolucja) (lata 1945-`956)
 7. Pamięć historyczna a myślenie polityczne polskiego społeczeństwa na przestrzeni lat 1956-1989. Znaczenie kolejnych kryzysów systemu (1956, 1968, 1970) i powstania Solidarności oraz stanu wojennego, dla społecznego postrzegania procesów politycznych.
 8. Nowe elementy narracji historycznej i sposób ich wykorzystania w procesie kształtowania polityki państwa po przemianach ustrojowych u progu lat 90 XX wieku.
 9. Polityka historyczna i sposoby jej wykorzystywania na użytek wewnętrzny i na płaszczyźnie międzynarodowej przez kolejne ekipy rządowe III RP dla kształtowania myślenia politycznego Polaków.
 10. Myślenie polityczne współczesnego społeczeństwa polskiego a rzeczywistość międzynarodowa u schyłku drugiej dekady XXI stulecia. Próba oceny i określenia skutków.

Efekty kształcenia

Słuchacze po wysłuchaniu cyklu proponowanych wykładów pogłębią znajomość procesów działających w przestrzeni politycznej każdego państwa W szczególności chodzi o to, aby słuchacze zyskali: umiejętność dostrzegania relacji pomiędzy interesem jednostki a interesem państwa; pomiędzy interesem państwa a polityczną postawą społeczeństwa ukształtowanego (m.in.) w wyniku propagowania pamięci historycznej. Aby uczestnicy cyklu wykładów byli świadomi konsekwencji wynikającej z wybiórczego stosowania pamięci historycznej; aby potrafili krytycznie postrzegać i oceniać decyzje polityczne w kontekście ich potencjalnych skutków dla interesów państwa. Tym samym uczestnicy winni przyjąć postawę aktywną wobec politycznych wydarzeń, zarówno w skali lokalnej (poprzez różnorodne działania na rzecz swojej „małej ojczyzny”) jak też w skali wydarzeń państwowych (np. przemyślane uczestnictwo w wyborach powszechnych). W przekonaniu prowadzącego takie postrzeganie efektu spotkań mieści się w dobrze pojmowanej „misji społecznej’ Uniwersytetu.

Metody pracy

wykład -konwersatorium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Istnieje możliwość zdawania egzaminów zarówno w formie ustnej jak i pisemnej (do wyboru) Egzamin pisemny polegał będzie na opracowaniu tematu, który zostanie uzgodniony z prowadzącym zajęcia.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów