Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Pamięć historyczna. Myślenie polityczne Polaków

Prowadzący: Prof. zw. dr hab Karol Olejnik


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 16:30 - 18:00
2. czwartek 25.10.2018 16:30 - 18:00
3. czwartek 8.11.2018 16:30 - 18:00
4. czwartek 15.11.2018 16:30 - 18:00
5. czwartek 22.11.2018 16:30 - 18:00
6. czwartek 29.11.2018 16:30 - 18:00
7. czwartek 6.12.2018 16:30 - 18:00
8. czwartek 13.12.2018 16:30 - 18:00
9. czwartek 20.12.2018 16:30 - 18:00
10. czwartek 3.01.2019 16:30 - 18:00
11. czwartek 10.01.2019 16:30 - 18:00
12. czwartek 17.01.2019 16:30 - 18:00
13. czwartek 24.01.2019 16:30 - 18:00
14. czwartek 31.01.2019 16:30 - 18:00
15. czwartek 7.02.2019 16:30 - 18:00

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Ukazanie kształtowania się postaw politycznych społeczeństwa polskiego na przestrzeni naszej historii. Wskazanie na użyteczność pamięci historycznej w kształtowaniu postaw patriotycznych społeczeństwa, postaw akceptacji (bądź negacji) dla bieżącej polityki państwa.

Tematyka kursu

  1. Określenie terminu pamięć historyczna: elementy składowe, metody utrwalania w świadomości społecznej, znaczenie dla budowania postaw pro-państwowych.
  2. Kształtowanie pamięci historycznej polskiego społeczeństwa na przestrzeni XX i w początkach Xxi stulecia.
  3. Definicja terminu myślenie polityczne (w odniesieniu do jednostki, zbiorowości narodowej i państwowej) i całokształt jego uwarunkowań.
  4. Ustrój państwa a warunki aktywności politycznej współczesnego społeczeństwa polskiego, partie polityczne i ich rola w kształtowaniu myślenia politycznego. Relacje pomiędzy pamięcią historyczną a myśleniem politycznym.
  5. Uwarunkowania międzynarodowe i wewnętrzne kierunków myślenia politycznego polskiego społeczeństwa w okresie II Wojny Światowej.
  6. Dylematy postaw politycznych w Polsce po roku 1945 (tzw. Prześniona rewolucja) (lata 1945-`956)
  7. Pamięć historyczna a myślenie polityczne polskiego społeczeństwa na przestrzeni lat 1956-1989. Znaczenie kolejnych kryzysów systemu (1956, 1968, 1970) i powstania Solidarności oraz stanu wojennego, dla społecznego postrzegania procesów politycznych.
  8. Nowe elementy narracji historycznej i sposób ich wykorzystania w procesie kształtowania polityki państwa po przemianach ustrojowych u progu lat 90 XX wieku.
  9. Polityka historyczna i sposoby jej wykorzystywania na użytek wewnętrzny i na płaszczyźnie międzynarodowej przez kolejne ekipy rządowe III RP dla kształtowania myślenia politycznego Polaków.
  10. Myślenie polityczne współczesnego społeczeństwa polskiego a rzeczywistość międzynarodowa u schyłku drugiej dekady XXI stulecia. Próba oceny i określenia skutków.

Efekty kształcenia

Słuchacze po wysłuchaniu cyklu proponowanych wykładów pogłębią znajomość procesów działających w przestrzeni politycznej każdego państwa W szczególności chodzi o to, aby słuchacze zyskali: umiejętność dostrzegania relacji pomiędzy interesem jednostki a interesem państwa; pomiędzy interesem państwa a polityczną postawą społeczeństwa ukształtowanego (m.in.) w wyniku propagowania pamięci historycznej. Aby uczestnicy cyklu wykładów byli świadomi konsekwencji wynikającej z wybiórczego stosowania pamięci historycznej; aby potrafili krytycznie postrzegać i oceniać decyzje polityczne w kontekście ich potencjalnych skutków dla interesów państwa. Tym samym uczestnicy winni przyjąć postawę aktywną wobec politycznych wydarzeń, zarówno w skali lokalnej (poprzez różnorodne działania na rzecz swojej „małej ojczyzny”) jak też w skali wydarzeń państwowych (np. przemyślane uczestnictwo w wyborach powszechnych). W przekonaniu prowadzącego takie postrzeganie efektu spotkań mieści się w dobrze pojmowanej „misji społecznej’ Uniwersytetu.

Metody pracy

wykład -konwersatorium


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Istnieje możliwość zdawania egzaminów zarówno w formie ustnej jak i pisemnej (do wyboru) Egzamin pisemny polegał będzie na opracowaniu tematu, który zostanie uzgodniony z prowadzącym zajęcia.