Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Pedagogika miasta- miasto w pedagogice

Prowadzący: dr Agnieszka Barczykowska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.10.2018 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 22.10.2018 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 29.10.2018 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 5.11.2018 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 12.11.2018 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 19.11.2018 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 26.11.2018 18:30 - 20:45

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Mimo dokonujących się zmian społeczno-gospodarczych miasta wciąż pozostają przestrzenią, w której żyje ponad połowa ludności na świecie. Są obszarem najbardziej dynamicznych i kluczowych dla życia społecznego zmian, którym pedagodzy od dawna się przyglądają. Prezentowany kurs ma na celu przedstawienie pedagogicznej refleksji o mieście. Szczególna uwaga poświęcona zostanie analizie zagrożeń i szans, jakie miasto tworzy dla takich grupy użytkowników, jak dzieci, młodzież oraz ich rodzice. Przyjrzymy się zatem zlokalizowanym w mieście środowiskom wychowawczym.  

Tematyka kursu

  1. Miasto jako środowisko życia człowieka w perspektywie społeczno-historycznej
  2. Miasto w refleksji i badaniach pedagogów
  3. Dzieci i młodzież w przestrzeniach miasta: szkoła, galeria, park, podwórko…
  4. Przestrzenie wykluczonych – enklawy biedy i obszary kulturowo zaniedbane jako środowiska wychowawcze
  5. Przestrzenie wybranych – osiedla grodzone i przedmieścia jako środowiska wychowawcze
  6. Przestrzenie w zawieszeniu – stare osiedla mieszkaniowe (tzw. blokowiska) jako środowiska wychowawcze
  7. W poszukiwaniu miast szczęśliwych – jak poprawiać jakość życia w mieście?

Efekty kształcenia

Wiedza:

- potrafi zidentyfikować i scharakteryzować typowe środowiska wychowawcze współczesnego miasta,

- charakteryzuje szanse i zagrożenia, jakie niosą one dla procesu socjalizacji dzieci i młodzieży

- dostrzega specyfikę poszczególnych środowisk wychowawczych w perspektywie społeczno-historycznej

 

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i€interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i€pomocowych, a€także motywów i€wzorów ludzkich zachowań

- potrafi zdiagnozować problemy występujące w środowisku oraz zarysować ich rozwiązania

 

Kompetencje społeczne:

- ma przekonanie o€sensie, wartości i€potrzebie podejmowania szeroko rozumianych działań w€lokalnych środowiskach wychowawczych

-  potrafi sprawnie rozpoznawać lokalny kontekst zdarzeń i sytuacji.

Metody pracy

Wykład, dyskusja, film.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.