Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Pedagogika teatru w praktyce

Prowadzący: mgr Daniel Stachuła


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 385,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 19
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 17:00 - 18:30
2. środa 24.10.2018 17:00 - 20:00
3. środa 7.11.2018 17:00 - 20:00
4. środa 14.11.2018 17:00 - 20:00
5. środa 28.11.2018 17:00 - 20:00
6. środa 5.12.2018 17:00 - 20:00
7. środa 12.12.2018 17:00 - 20:00
8. środa 19.12.2018 17:00 - 20:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zajęcia poświęcone są pedagogice teatru jako odrębnej dyscyplinie z pogranicza działań edukacyjnych i artystycznych. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi strategiami, metodami oraz technikami wykorzystywanymi przez pedagogów teatru podczas realizacji działań edukacyjno-artystycznych dedykowanych zróżnicowanym wiekowo, społecznie i zawodowo grupom odbiorczym. Forma zajęć – warsztaty z elementami konwersatorium – zakłada aktywne uczestnictwo słuchaczy poprzez praktyczne działanie – ćwiczenie umiejętności wykorzystania w praktyce poznanych metod i technik. W połączeniu z refleksją humanistyczną na styku różnych dyscyplin m.in. teatrologii, literaturoznawstwa czy pedagogiki, uczestnicy warsztatów zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne podczas projektowania interdyscyplinarnych projektów pedagogiczno-teatralnych oraz ich realizacji w różnych środowiskach i instytucjach edukacyjnych i kulturalnych (szkoły, domy i ośrodki kultury, teatry, organizacje pozarządowe).

Kurs dedykowany wszystkim zainteresowanym działaniami z zakresu edukacji teatralnej – nauczycielom, animatorom kultury, wychowawcom świetlic środowiskowych, instruktorom domów kultury.

Tematyka kursu

Zagadnienia realizowane na warsztatach:

  • metody pracy z młodym widzem teatralnym – forma działań skierowanych do uczniów szkół podstawowych i średnich,
  • scenariusz warsztatów, czyli jak połączyć refleksję z praktyką – formy pracy z grupą, strategie, metody i techniki pedagogiki teatru,
  • pedagogika teatru w praktyce – konstruowanie lekcji (warsztatu) do spektaklu,
  • edukacja teatralna – różnorodność zjawisk – teatr szkolny, projekty edukacyjno-teatralne, teatr młodzieżowy, drama jako katalizator zmiany,
  • pedagogika teatru a inne formy edukacji teatralnej.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

  • rozpoznaje i charakteryzuje najważniejsze tendencje współczesnej edukacji teatralnej (społeczny ruch teatralny, drama, pedagogika teatru, teatr szkolny, teatr młodzieżowy),
  • wymienia i charakteryzuje metody i techniki działań pedagogiczno-teatralnych,
  • jest przygotowany do profesjonalnego uczestnictwa w działaniach edukacyjno-teatralnych, programowania i organizowania wydarzeń z zakresu edukacji teatralnej.
  • tworzy scenariusz interdyscyplinarnych warsztatów z wykorzystaniem metod i technik pedagogiki teatru – indywidualnie i/lub grupowo,
  • przeprowadza warsztat pedagogiczno-teatralny na podstawie przygotowanego scenariusza zajęć.

Metody pracy

Kurs oparty jest o warsztatowo-laboratoryjny tryb pracy. Wybrane metody pracy: burza mózgów, dyskusja, wykład (problemowy, konwersatoryjny), drama (gry dramowe), metody warsztatowe: ćwiczenia głosowe, ćwiczenia muzyczne, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe, ćwiczenia improwizacyjne, animacja przedmiotu, mapa myśli, pokaz, film.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin o charakterze praktycznym: przygotowywanie scenariusza warsztatów pedagogiczno-teatralnych (indywidualnie lub grupowo) i/lub przeprowadzenie warsztatu w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz.