Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Podaj cegłę, czyli o symbolice surowców w starożytny Egipcie słów kilka

Prowadzący: mgr Mateusz Napierała


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.01.2021 17:00 - 18:30
2. czwartek 4.02.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 11.02.2021 17:00 - 18:30
4. czwartek 18.02.2021 17:00 - 18:30
5. czwartek 25.02.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 4.03.2021 17:00 - 18:30
7. czwartek 11.03.2021 17:00 - 18:30
8. czwartek 18.03.2021 17:00 - 18:30
9. czwartek 25.03.2021 17:00 - 18:30
10. czwartek 1.04.2021 17:00 - 18:30
11. czwartek 8.04.2021 17:00 - 18:30
12. czwartek 15.04.2021 17:00 - 18:30
13. czwartek 22.04.2021 17:00 - 18:30
14. czwartek 29.04.2021 17:00 - 18:30
15. czwartek 6.05.2021 17:00 - 18:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchacza z podstawowymi informacjami dotyczącymi różnych surowców wykorzystywanych w budownictwie i rzemiośle przez starożytnych Egipcjan oraz ich znaczeniu dla wierzeń religijnych, rytuałów magicznych, medycyny oraz ich kultury.

Tematyka kursu

Opis treści kształcenia modułu zajęć

1.    Wprowadzenie do tematyki zajęć oraz omówienie podstawowych zagadnień i pojęć związanych z materiałoznawstwem w odniesieniu do starożytnego Egiptu

2.    Chronologia i geografia obszaru Egiptu od Okresu Predynastycznego do końca Okresu Późnego

3.    Omówienie celów badań materiałoznawczych z perspektywy badań wykopaliskowych oraz gabinetowo-muzealnych oraz ich miejsce w archeologii

4.    Rodzaje surowców, ich właściwości oraz miejsca ich pozyskiwania w zależności od ich przeznaczenia

5.    Terminologia związana z budownictwem i rzemiosłem artystycznym w odniesieniu do wykorzystywanych w nich materiałów

6.    Metody obróbki surowców oraz techniki wykonywania z nich obiektów i artefaktów

7.    Najważniejsze kolekcje muzealne poświęcone starożytnemu Egiptowi, jako źródło do badań nad materiałem

8.    Znaczenie badań materiałoznawczych w Egiptologii

Efekty kształcenia

Ma podstawową wiedzę o geografii fizycznej i historycznej omawianego regionu

Ma podstawową wiedzę z zakresu badań nad materiałoznawstwem, jako dyscypliny na pograniczu archeologii i geologii

Zna podstawowe terminy związane z archeologią Starożytnego Egiptu

Potrafi wskazać najważniejsze rodzaje surowców i miejsca ich pozyskiwania

Potrafi rozpoznać metody pozyskiwania i obróbki materiałów prezentowanych na zajęciach

Zna techniki i metody wykorzystywane w budownictwie i rzemiośle w starożytnym Egipcie i potrafi je wykorzystać przy rozpoznawaniu artefaktów

Zna podstawowe źródła służące badaniu tej dyscypliny

Zna podstawowe narzędzia badawcze wykorzystywane w zakresie badań nad surowcami i ich wykorzystywaniem

Zna historię dyscypliny i kierunki, w jakich rozwija się spojrzenie na surowiec, jako źródło archeologiczne

Zna podstawowe kolekcje muzealne prezentujące artefakty z starożytnego Egiptu oraz potrafi korzystać z internetowych katalogów muzealnych (zbiorów internetowych muzeów)

Potrafi analizować i interpretować w formie pisemnej lub ustnej badany na zajęciach materiał źródłowy

Zna podstawową literaturę tematu i wie jak do niej dotrzeć

Zna podstawowe nurty metodologiczne związane z archeologią Starożytnego Egiptu

Potrafi krytycznie odnieść się do osiągnięć w zakresie materiałoznawstwa egipskiego i poprzeć swoje tezy właściwymi argumentami

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń. Słuchacze są w związku z tym zobowiązani do obecności na zajęciach oraz aktywnego w nich uczestnictwa. Przewidziana jest również praca w grupach na zajęciach. Wiodącą formą zajęć są ćwiczenia z elementami wykładu powiązane z dyskusją na temat omawianych zagadnień.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Główną formą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemne (do uzgodnienia) podsumowujące cykl zajęć i sprawdzające stopień przyswojenia i zrozumienia zagadnień poruszanych podczas ich prowadzenia.